Integritetspolicy

Glycorex Transplantation AB värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur företaget samlar in ochanvänder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvarig

Företag: Glycorex Transplantation AB Org. nr. 556519 – 7372

Kontaktuppgifter till ansvarig:
Postadress: Scheelevägen 27, 223 63 Lund
Telefonnummer: +46 (0)46 286 5230/35
E-post: info@glycorex.se
Hemsida: www.glycorex.se

Glycorex Transplantation AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besökadenna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2023-02-08

Kategorier av Registrerade
Företaget behandlar personuppgifter avseende följande kategorier av Registrerade:

 • Personer hos företag som är befintlig kund eller företag som kan bli kund i framtiden
 • Personer hos leverantörer och samarbetspartners
 • Personer hos konsulter, rådgivare och andra uppdragstagare
 • Betydelsefulla personer i de branscher som företaget är aktivt inom
 • Relevanta kontaktpersoner hos myndigheter
 • Personer som anmäler sig till att prenumerera på Nyhetsbrev / Pressmeddelanden
 • Anställda
 • Ägare till Företaget
 • Personer som enligt gällande lagregler utgör insiderpersoner ex. styrelseledamöter, närstående, anställda m.m.
 • Person vars personuppgifter behandlas benämns

Utöver ovan, samlar företaget inte aktivt in information från dig när du besöker vår webbplats.

Föremålet/typer (kategorier) av personuppgifter som behandlas

 • Prenumeranter av pressmeddelande/nyhetsbrev: Namn, e-mail och / eller telefonnummer (SMS-utskick)
 • Aktieägare: Åtminstone en gång per år infaller företagets Årsstämma. Inför denna beställs en aktiebok med alla registrerade aktieägare med namn, adress, personnummer och antal aktier. För att få deltaga på Årsstämman behöver man registrera sig, detta görs med dylika
 • Om Registrerad är leverantör/samarbetspartner till Företaget: Kontaktpersoner som är relaterade till Företagets produkter
 • Om Registrerad är kund hos Företaget: Kontaktpersoner som är relaterade till Företagets produkter
 • Om Registrerad är anställd eller arbetssökande: Personuppgifter som är relaterade till hantering av an ställning såsomnamn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om lön, förmåner, bankkonton, arbetstid, ledighet, frånvaro,sjukdom samt personuppgifter relaterade till jobbansökningar och rekrytering såsom namn, personnummer, bild, adress, kontaktuppgifter, utbildning, arbetsgivarintyg, personlighetstest etc.
 • Om Registrerad sitter med i Företagets styrelse: Personuppgifter som är relaterade till hantering av uppdraget såsom uppgifter om namn, personnummer, arvode, bankkonton, företag.
 • Om Registrerad är konsult / samarbetspartner: Personuppgifter som är relaterade till hantering av konsultarvode såsom uppgifter om namn, adress, telefonnummer, bankkonto, företag.
 • Om Registrerad tillhör kategorin insiderperson samt anhörig: Personuppgifter, kontaktuppgifter och, i förekommandefall, vilken typ av insiderinformation som personen har tillgång till och genomförda

Behandlingens art
Företaget behandlar personuppgifter på följande sätt:

 • Personuppgifter samlas in, struktureras, bearbetas, lagras och

Ändamålen med behandlingen
Företaget behandlar personuppgifter i syfte att:

 • Företaget ska kunna marknadsföra sina produkter
 • Företaget ska kunna bedöma behovet av Företagets produkter hos Registrerad eller kund
 • Företaget ska kunna utveckla sina produkter och sin verksamhet samt kunnat analysera sin position på marknaden
 • Företaget ska kunna kreditpröva Registrerad eller kund
 • Företaget ska kunna leverera produkter som Registrerad eller kund beställt
 • Företaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter mot anställda och hantera jobbansökningar
 • Företaget ska kunna administrera event såsom Årsstämmor, inbjudningar
 • Företaget ska kunna informera registrerade prenumeranter med pressmeddelanden/nyhetsbrev
 • Företaget ska kunna hantera styrelsearbete samt fullgöra sina skyldigheter enligt gällande

Grunden för behandling
Företagets behandling av personuppgifter sker på följande grunder:

 • Företaget behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra ingångna avtal samt för att vidta åtgärder på begäran avRegistrerad innan avtal ingås.
 • Företaget behandlar personuppgifter för att fullgöra rättslig förpliktelse.
 • Företaget behandlar personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse av att kunna marknadsföra Företagets produkter till sinakunder (angående direktreklamspärr – se nedan.)
 • Företaget behandlar personuppgifter på grundval av samtycke från registrerad

  Återkallelse av samtycke
  Om viss personuppgift behandlas på grundval samtycke från Registrerad har Registrerad rätt att återkalla sitt samtycke när som helst.

  Källor
  Personuppgifter har samlats in från en eller flera av följande källor:

  • Registrerad själv direkt, via brev eller e-mail eller vid prenumeration av Företagets pressmeddelanden/nyhetsbrev viaFöretagets hemsida
  • Bolagsverket
  • Skatteverket/folkbokföringen
  • Hälsovården
  • Adressuppgifter från offentliga register
  • Kreditupplysningsföretag

  Krav på information och utebliven information
  Som utgångspunkt lämnar Registrerad personuppgifter frivilligt. För Registrerad som är kund eller anställd hos Företaget kan detföreligga avtalade krav på att lämna information, i vissa fall även lagstadgade krav.

  Om Registrerad som är eller vill bli kund inte lämnar efterfrågad information kan det medföra att Registrerad inte erhåller Företagetsprodukter.

  Vilka kan Företaget komma att dela dina personuppgifter med?
  I de fall det är nödvändigt för att Företaget ska kunna erbjuda våra tjänster delar Företaget personuppgifter med andra företag Företagetöverför personuppgifter till följande aktörer:

  • Leverantörer av distribution av Pressmeddelanden /
  • Leverantörer av IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
  • Kontoföring och upprättande av aktiebok (f.n. Euroclear Sweden AB)
  • Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om Företaget är skyldiga att göra det enligt lag ellervid misstanke om
  • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
  • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  • Företagets distributörer och konsulter inom marknadsföring.
  • Revisorer och jurister (legala frågor).

  Var behandlar Företaget dina personuppgifter?
  Företaget strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inomEU/EES. Våra samarbetspartners/personuppgiftsbiträden är framför allt baserade i Sverige. I vissa fall kan mottagare även finnas iandra EU-länder.

  I vissa fall överför Företaget personuppgifter utanför EU/EES Detta beror i så fall på̊̊ att någon eller några av våra samarbetspartnersservrar ligger utanför EU/EES. Det ligger i vårt, liksom i deras intresse att godkända EU-standardavtalsklausulerna återföljs för attsäkerställa en adekvat skyddsnivå för sådana uppgifter. I vissa fall är även våra återförsäljare och konsulter aktiva på marknader utanförEU.

  Hur länge sparar Företaget dina personuppgifter?
  Företaget sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

  Automatiserat beslutsfattande och profilering
  Automatiserat beslutsfattande och profilering (automatisk behandling och utvärdering av personuppgifter) av Registrerad kan förekomma. Automatiserat beslutsfattande och profilering rör framför allt beslut om – Kreditprövning inför beslut om leverantörer eller vid försäljning av Företagets produkter.

  Tid som personuppgifterna behandlas
  Personuppgifter om uppdrag/kunder behandlas 10 år efter senast avslutat uppdrag/kundrelation. Om uppdraget inte finns eller harfunnits i Företaget behandlas personuppgifter 5 år efter ansökan om engagemang i Företaget.

  Personuppgifter om leverantörer, samarbetspartners, konsulter, rådgivare, andra uppdragstagare, betydelsefulla personer i de branschersom Företaget är aktivt inom, relevanta kontaktpersoner hos myndigheter sparas så länge informationen är relevant för Företaget. Därefter raderas den.

  Personuppgifter om anställda sparas så länge anställningen pågår. När anställningen upphört raderas information efter tre år. Personuppgifter kopplade till jobbansökan och rekrytering som inte resulterat i anställnings raderas efter tre år.

  Personuppgifter om Registrerad som prenumererar på pressmeddelanden och nyhetsutskick raderas så snart prenumerationen upphört.

  Personuppgifter sparas dock alltid så länge det föreligger en laglig skyldighet att spara informationen:

  • Bokföringsmaterial sparas så länge gällande bokföringsregler kräver (f.n. 7 år).
  • Insiderförteckning/loggbok och förteckning över ledande personer sparas i 5 år.
  • Information om aktieägare sparas enligt reglerna i aktiebolagslagen och lag om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella

  Registrerads rätt till information och Registrerads rättigheter
  Registrerad har rätt att få information från Företaget om vilka personuppgifter som Företaget behandlar om Registrerad och vilken typ av behandling som görs. Begäran ställs till Företaget, se adress ovan.

  Registrerad har rätt att begära rättelse av personuppgift som Företaget behandlar om Registrerad. Registrerad har också rätt att begära radering eller begränsning av eller invända mot behandling av personuppgifter i den utsträckning som gällande lagregler medger(framför allt EU:s förordning om behandling av personuppgifter). Detsamma gäller rätt att få ut information i digitalt format(dataportabilitet).

  Direktreklamspärr
  Registrerad kan begära att Företaget inför direktreklamspärr. Då erhåller Registrerad inte reklaminformation direkt från Företaget.Prenumerationer på pressmeddelanden/nyhetsutskick kan Registrerad när som helst avbeställa. I övrigt förekommer inte någondirektreklam till privatpersoner.

  Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
  Registrerad har rätt att inge klagomål avseende Företagets behandling av personuppgifter till tillsynsmyndighet.
  I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, www.imy.se.

  Information om personuppgifter som behandlas
  Information om personuppgifter som avser Registrerad erhålls i separat dokument. Sådan information

  • lämnas elektroniskt via email om Registrerads identitet kan säkerställas, eller
  • skickas till registrerads folkbokföringsadress med ordinarie postgång.

  Använder Företaget sig oss av cookies?
  Precis som de flesta sidor på webben, använder denna webbplats kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är småtextfiler som laddas ner från våra servrar. Kakorna sparas på din enhet och används endast till att:

  • Förenkla och förbättra användarupplevelsen genom att komma ihåg ditt språkval.
  • Komma ihåg huruvida du har accepterat vår cookie-policy eller

  Inga personuppgifter samlas in. Genom att använda denna sajt, godkänner du vårt användande av kakor.

  Om du vill undvika cookies kan du göra följande:
  Ta bort kakorna. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på sajten därmed försvinner.

  Ställ in din webbläsare att den inte tar emot kakor. Notera att detta kan påverka viss funktionalitet på sajten.

  Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

  Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
  E-post: info@glycorex.com

  Org.nr: 556519-7372

  © 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.