Marknadsstrategi

Glycorex är sedan länge väletablerat i Europa som står för mer än 80% av försäljningen med Tyskland som bolagets största enskilda marknad. För den europeiska marknaden säljer Glycorex direkt, dels genom egen representation i de tysktalande länderna och Spanien, samt genom säljpersonal som utgår från huvudkontoret i Lund.

För den europeiska marknaden är strategin att fortsätta och utvidga direktförsäljningen av bolagets produkter. Visserligen är kostnaden högre än försäljning via distributörer, men ger fördelar i form av högre marginaler samt närmare kontakt med kunder samt bättre kontroll över försäljningsprocessen.

På marknader utanför Europa är strategin i huvudsak att sälja via distributörer. Glycorex är representerade av distributörer i Chile, Hongkong, Indien, Israel, Mexiko, Qatar, Singapore, Sydafrika, Thailand och Turkiet. Att arbeta via distributörer på marknader utanför Europa medför snabbare etablering samt minskad risk. Försäljning till Australien och Kanada och även en del andra länder utanför Europa hanteras direkt av den kommersiella organisationen i Lund.

Glycorex lägger stort fokus på att träffa kunder dels via besök på transplantations- och transfusionskliniker, samt på vetenskapliga konferenser, såväl globala som lokala. En annan viktig framgångsfaktor är den produktutbildning som bolagets specialister ger till såväl nya som existerande kunder.

 Accelererad tillväxt genom geografisk expansion och nya produkter

Glycorex siktar på accelererad tillväxttakt i Indien, Mexiko och Turkiet, länder med den största tillväxtpotentialen för njurtransplantationer från levande givare. Bara för tillväxtmarknaderna Indien, Mexiko och Turkiet finns en årlig potential mellan 125 och 185 miljoner kronor för Glycosorb® ABO.

USA är världens största marknad för njurtransplantationer med en beräknad årlig potential på 120-160 miljoner kronor för Glycosorb® ABO. De nya nationella målen med dubblerat antalet njurtransplantationer det kommande decenniet för att reducera ökande kostnader för dialys och det faktum att nuvarande system för att para ihop givare med mottagare inte är effektivt, gör en lansering i USA attraktiv. För en lyckad USA kommersialisering krävs förutom regulatoriskt godkännande från FDA, att etablera Glycosorb® ABO i de amerikanska kostnadsersättningssystemen. Vidare är det viktigt med lokala studier och Glycorex har sedan tidigare kontakter med sjukhus i USA som är intresserade av att bistå med detta. Registreringsarbetet, som har försenats på grund av covid-19-pandemin, kommer att bli ett prioriterat område framöver.

Bolagets nya UBP-produkt kan på ett enkelt sätt användas för att framställa universell blodplasma. Med UBP-produkten kan blodbanker och transfusionskliniker säkerställa tillgänglighet av rätt blodplasma och på så sätt öka säkerheten vid blodtransfusioner samt förbättra lagerhållning och logistik. UBP-produkten CE-märktes i juni 2020 och en lansering har påbörjats i egen regi med strategin att låta utvalda nyckelkunder börja använda produkten, vilket lägger grunden till en fortsatt lyckosam och bred lansering.

Produktion i egen regi

All produktion sker inom den egna verksamhet och bolaget har genom förvärvet av Glycoprobe AB 2008 full kontroll över produktionen av aktiva komponenter till koncernens huvudprodukter, patent och produktionsteknologi som möjliggör framtagning av nya produkter inom medicinska kolhydrater. Glycorex arbetar kontinuerligt med att effektivisera och skala upp produktionskapaciteten. Detta är av betydelse inte bara för Glycosorb® ABO utan även för den nya UBP-produkten. Bolaget bedömer i dagsläget att produktionen kan rampas utan större kostnadsökningar.

Kvalitet

Glycorex Transplantations kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO13485:2016 och årliga inspektioner genomförs av Intertek.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.