Pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari-december 2020 (GTAB B)

Fre, feb 26 2021, 7:00 GMT+0200 | Bokslutskommuniké | Regulatorisk release

Oktober – december 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 7,3 miljoner kronor (8,1). 
 • Rörelseresultat: -2,5 miljoner kronor (0,9). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 68 tkr (100).
 • Periodens resultat: -2,6 miljoner kronor (0,6). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 16 tkr (10).
 • Resultat per aktie: -0,04 kronor (0,01), inga utspädningseffekter.
 • Fortsatt försäljningsåterhämtning i Europa.
 • Försäljningen på vår största marknad Tyskland ökade med 18%.
 • Negativ inverkan av pandemin utanför Europa, med undantag för Australien som fortsätter växa.
 • Distributörsavtal tecknat för Turkiet - världens 3:e största marknad för njurtransplantationer från levande givare.
 • Pontus Nobréus tillträdde som VD den 15 oktober 2020.


Januari – december 2020 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning: 27,0 miljoner kronor (36,1).  
 • Rörelseresultat: -7,7 miljoner kronor (7,5). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 260 tkr (244).
 • Periodens resultat: -8,0 miljoner kronor (6,9). IFRS 16 påverkade periodens resultat negativt med 78 tkr (165 tkr).
 • Resultat per aktie: -0,11 kronor (0,10), inga utspädningseffekter.
 • Covid-19 påverkade försäljningen då transplantationer skjutits upp i många länder.
 • Störst påverkan på försäljningen i Tyskland (-27%) samt tillväxtmarknaderna Indien och Mexiko.
 • Trots pandemin ökade försäljningen i Danmark, Holland, Italien, Norge och Schweiz.
 • UBP produkten CE-märktes och utvalda referenskunder provar produkten.
 • UBP produkten har använts för konvalescentplasma från Covid-19 patienter och bidragit till att rädda liv.
 • Avtal tecknat med distributör i Turkiet.
 • Den 15 oktober 2020 tillträdde Pontus Nobréus som VD.
 • Emission i januari 2020 tillförde bolaget 39,9 miljoner kronor.
 

Fjärde kvartalet

12 månader
Belopp TSEK okt-dec 2020 okt-dec 2019 jan-dec 2020 jan-dec 2019
Nettoomsättning 7 312 8 056 27 000 36 105
Förändring av lager av färdiga varor 458 780 -81 1 098
Aktiverat arbete för egen räkning 283 1 112 1 640 3 477
Övriga rörelseintäkter 457 25 1 654 116
Summa 8 510 9 973 30 213 40 796
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -837 -1 442 -3 929 -4 479
Övriga externa kostnader -2 672 -1 870 -9 284 -7 925
Personalkostnader -4 789 -4 511 -16 419 -15 803
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 615 -1 218 -7 830 -5 089
Övriga rörelsekostnader -135 -55 -475 -
Rörelseresultat -2 538 877 -7 724 7 500
Finansnetto -80 -273 -326 -624
Resultat före skatt  -2 618 604 -8 050 6 876
Skatt på årets resultat 10 30 10 30
Periodens resultat -2 608 634 -8 040 6 906
Resultat per aktie, SEK -0,04 0,01 -0,11 0,10

























 

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är inte omräknade. 

Skattemässigt underskott per 2019-12-31 uppgick till 109 miljoner kronor (116). För mer information se not 14 i ÅR 2019.
  

VD har ordet

Fortsatt försäljningsåterhämtning i 4:e kvartalet 

Under det 4:e kvartalet visar vår försäljning en fortsatt återhämtning efter en utmanade situation framförallt under det andra kvartalet. Vår största marknad Tyskland utvecklades väl med en försäljningsökning på 18% jämfört med samma period 2019. Andra marknader i Europa med ökad försäljning är Danmark, Holland och Schweiz. Vi ser en fortsatt negativ inverkan av pandemin utanför Europa. Transplantationsaktiviteten i Mexiko har varit hårt drabbad men i Indien har vi noterat en viss återhämtning, men försäljningen har inte varit i paritet med ett normalt kvartal. Positivt är dock försäljningsökningen i Australien, vilket är ett tecken på att transplantationer fortlöper normalt oavsett Covid-19. Nettoomsättning för 4:e kvartalet var 7.3 MSEK (7.8) med ett rörelseresultat på -2.5 MSEK (0.9). Med tanke på en pågående pandemi och den andra våg som drabbade flertalet länder, är utfallet klart godkänt och påvisar det värde som vi skapar för såväl patienter som vårdsystem.

Försäljningsökning i flertalet länder trots Covid-19  

Det har varit ett mycket annorlunda år som inte är helt lätt att sammanfatta på ett par rader. Efterfrågan och därmed vår omsättning har varierat kraftigt under 2020. Året rivstartade med en rekordförsäljning under januari månad på 4.2 MSEK. När sedan Covid-19 pandemin slog till med full kraft under våren innebar detta betydligt färre elektiva, dvs icke-akuta, operationer, vilket medförde en försvagad efterfrågan av Glycosorb® ABO. För vår del märktes detta tydligt under det andra kvartalet. När nedgången i Covid-19 smittan startade i Europa under sommaren, började de elektiva operationerna återupptas, vilket avspeglades i en försäljningsåterhämtning under andra hälften av året.

Trots den utmanade situationen för sjukvårdssystemen runt om i världen under 2020, är det glädjande att vi har ökat försäljningen i flertalet länder. Vi kan konstatera att det är en stor variation i hur pandemin har påverkat transplantationer i Europa. Länder som Danmark, Holland, Italien, Norge och Schweiz står för signifikanta försäljningsökningar. Andra länder drabbades hårdare och i Tyskland minskade försäljningen med 27%. Med tanke på att det är vår största marknad, fick det en stor inverkan på den totala omsättningen. I Sverige minskade försäljningen något och andra länder med svag försäljningsutveckling i Europa är England, Frankrike, Tjeckien och Österrike. Totalt sett stod försäljningen i Europa för 88% av omsättningen, vilket är en större andel jämfört med tidigare år. Anledningen till detta är en kraftig försäljningsminskning på våra tillväxtmarknader Indien och Mexiko på grund av pandemin. I Australien har Covid-19 inte påverkat försäljningen och vi kan rapportera en försäljningsökning på över 40%.

Reserestriktioner och andra begränsningar på grund av pandemin, har begränsat fysiska kundmöten och deltagande i konferenser under större delen av året. Vi har på ett effektivt sätt ställt om till digitala möten och utbildningar med kunder och distributörer, vilket kommer att vara viktigt även under 2021. 

Väl rustade för tillväxt när pandemins effekter minskar

Den underliggande efterfrågan på våra transplantationsprodukter är positiv och med bra partners på plats, har vi goda förhoppningar om positiv försäljningsutveckling när pandemins effekter på sjukvården minskar. Detta gäller framförallt våra tillväxtmarknader Indien, Mexiko och Turkiet. Vår distributör i Turkiet har nyligen erhållit godkännande från turkiska hälsoministeriet för Glycosorb® ABO och säljaktiviteter har redan startat. Blodgruppsinkompatibla transplantationer är i dagsläget inte inkluderade i myndigheternas kostnadsersättningssystem, men vår distributör har startat initiativ för att inkludera Glycosorb® ABO. Under 2019 utfördes fler än 3 000 njurtransplantationer från levande givare i Turkiet och vi uppskattar den årliga marknadspotentialen för Glycosorb® ABO till minst 25 MSEK. Vi bedömer att den totala marknadspotentialen för våra tillväxtmarknader Indien, Mexiko och Turkiet för njurtransplantationer från levande givare är 125-185 MSEK om året.

En studie från Österrike under förra året rapporterade utmärkta resultat för Glycosorb® ABO för behandling efter stamcellstransplantationer och under 2021 kommer även denna applikation vara ett fokusområde.  

Stora möjligheter i USA

USA är världens största marknad för njurtransplantationer med en beräknad årlig potential på 120-160 MSEK för Glycosorb® ABO. De nya nationella målen med dubblerat antalet njurtransplantationer det kommande decenniet för att reducera ökande kostnader för dialys och det faktum att nuvarande system för att para ihop givare med mottagare inte är effektivt, gör en lansering i USA attraktiv. För en lyckad USA kommersialisering krävs förutom regulatoriskt godkännande från FDA, att etablera Glycosorb® ABO i de amerikanska kostnadsersättningssystemen. Vidare är det viktigt med lokala studier och vi har sedan tidigare kontakter med sjukhus i USA som är intresserade av att bistå med detta. Covid-19 har försenat vårt registreringsarbete och vi arbetar för att återuppta detta under 2021.

Lanseringen av universell blodplasma (UBP) 

Vår nya produkt för UBP erhöll CE godkännande i juni 2020. Med UBP erbjuder vi blodbanker att på ett enkelt sätt förbättra tillgänglighet av rätt blodplasma och därmed förbättrad lagerhållning, minskade risker och förseningar vid transfusioner samt att säkerställa tillgång till adekvat plasma vid akuta situationer. Med UBP går vi in i ett nytt segment där vi har drivit kommersiella aktiviteter i egen regi med strategin att låta utvalda referenskunder i Europa och USA prova produkten. På detta sätt får vi värdefull återkoppling för att optimera distributionslösningarna för global försäljning. I USA finns intresse att använda UBP för helblod och ett prominent amerikanskt centra utvärderar för närvarande denna applikation. Under 2020 har UBP använts för konvalescentplasma från Covid-19 patienter, bland annat på Lunds Universitetssjukhus som rapporterat om positiva resultat och att UBP bidragit till att rädda liv. Vi kommer under 2021 att fortsätta bearbetning av referenskunder som ligger till grund för en bredare lansering.

Utvecklingsprojekt – fortsatt fokus på reumatoid artrit (RA)

Vårt arbete med att utveckla vår teknologiplattform till att innefatta nya applikationer inom autoimmuna sjukdomar fortlöper med initialt fokus på RA. Under 2020 genomfördes biokompabilitetsstudier med gott resultat för detta utvecklingsprojekt. Nästa steg är att genomföra kliniska studier på RA-patienter och vår förhoppning är att kunna påbörja denna process under 2021 givet att Covid-19 situationen tillåter detta. Inom EU lider 5 miljoner människor av RA och upp till 10% svarar inte på behandlingar och här ser vi en stor potential att med hjälp av vår teknologi eliminera de specifika antikroppar som bildas av patienter med RA och därmed underlätta den medicinska behandlingen. 

Stark finansiell ställning i en svårbedömd period

Trots svagare försäljning under 2020 jämfört med föregående år har vi efter nyemissionen som genomfördes i början på året en stark finansiell situation, som möjliggör fortsatta marknadssatsningar samt fortsatt arbete med prioriterade utvecklingsprojekt. Som en del av vår tillväxtstrategi är ett listbyte intressant och en utvärdering av denna möjlighet pågår. 

Covid-19 har påverkat vår försäljning under den andra våg som drabbat många länder. Jag bedömer att pandemin under det första kvartalet 2021 kommer att påverka försäljningen negativt. I takt med att vaccinationsprogram tar fart tror vi att transplantationsverksamheten återgår till normal nivå och därmed även vår försäljning. Hur lång tid detta tar är svårt att förutspå, men långsiktigt är vi trygga med det underliggande behovet av ökat antal transplantationer som en god bas för vår långsiktiga tillväxt.

Jag vill passa på att tacka alla våra kunder, medarbetare, partners och aktieägare för det gångna året. Vi kommer under 2021 fortsätta vårt arbete med att skapa värden för patienter och vården – vilket i slutändan räddar liv!

Pontus Nobréus, VD Glycorex Transplantation AB
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•    2021-01-08: Bolaget meddelar att UBP-produkten har bidragit till att rädda liv i samband med behandling av akut sjuka covid-19 patienter.
•    2021-02-15: Kommunikation från bolaget att Glycosorb® ABO är godkänd i Turkiet.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉN FÖR JANUARI-DECEMBER 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS BIFOGAD

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:00 CET. 


Kontakt:

Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: pontus.nobreus@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30 

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer. Bolaget har även utvecklat, CE-märkt och lanserat en produkt för framtagning av universell blodplasma. Utöver detta utvecklar bolaget produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis. Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på NGM - Main Regulated sedan september 2001.
 

Prenumerera på våra utskick

Välj kategorier

Kontaktinformation

Prenumerationstjänsten tillhandahålls av Cision.se och din information kommer att lagras på deras servrar. Informationen kommer endast att användas till att meddela dig när nya utskick är publicerade. Ingen personlig information kommer att delas med utomstående parter. Läs mer om vår Integritetspolicy.

Nyheter

Se Pontus Nobréus, CEO presentera Glycorex Transplantation på Redeye Growth Day 2 juni.
Till presentationen >>

Ladda ner presentationen här >>

 

 

Se Pontus Nobréus, CEO presentera Glycorex Transplantation på BioStock Life Science Spring Summit 26 maj
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Ladda ner presentationen här >>

 

 

Glycorex Transplantation är en stolt samarbetspartner med Sjukhuset Clínic de Barcelona i Spanien. Det blev nyligen det första sjukhuset i Spanien som utförde mer än 1 000 njurtransplantationer från levande givare. För att fira denna milstolpe lanserades en kampanj som heter ”Tusen transplantationer, tusen berättelser” för att öka allmänhetens medvetenhet och uppmuntra njurtransplantationer från levande givare.

https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

 

Pontus Nobréus, CEO på Glycorex Transplantation presenterar på Redeye Growth Day den 2 juni, 2021 kl 08:50.
Länk till livesändning:  https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation medverkar på BioStock Life Science Spring Summit 2021
CEO Pontus Nobréus presenterar bolaget på BioStock Life Science Spring Summit den 26-27 maj. För mer information: www.summit.biostock.se

”Glycorex siktar på accelererad tillväxttakt med geografisk expansion och nya produkter”, Invent Talks intervjuar vd Pontus Nobreus
Till artikeln >>

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.