Kliniska resultat

Fler än 6 000 patienter har hittills genomgått njurtransplantationer med hjälp av Glycosorb® ABO. Ett antal oberoende studier från olika länder visar att resultaten är utmärkta också över en längre uppföljningstid och att de är likvärdiga med resultaten från blodgruppskompatibla njurtransplantationer från närstående givare. Sammantaget har utmärkta kliniska resultat presenterats vid flera internationella transplantationskongresser och i fler än 60 vetenskapliga artiklar i ansedda, internationella medicinska tidskrifter.

Uppföljning av 200 transplantationer

Glycosorb® ABO har använts i Sverige sedan 2001 och i september 2012 publicerade Läkartidningen en rapport över den samlade kliniska erfarenheten i landet. Författare var professor Gunnar Tydén, Karolinska Universitetssjukhuset, överläkare Gunnela Nordén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, överläkare Ali-Reza Biglarnia, Akademiska Sjukhuset, och överläkare Peter Björk, Skånes Universitetssjukhus. Författarna konstaterar att drygt 200 ABO-inkompatibla njurtransplantationer från levande donatorer har genomförts i Sverige under perioden 2001-2012 med resultat som är minst lika bra som vid transplantationer med ABO-kompatibla levande donatorer. Med hänvisning till att de första transplantationerna gjordes 2001 anger man att man nu har god erfarenhet även av långtidsresultaten.

 

Exempel

Results: ABO-incompatible group
n=40
ABO-compatible group
n=43
 • Median follow-up time:
39 months 19 months
 • Patient survival:
98 % 98 %
 • Death censored graft survival
100 % 93 %

Graft function, rejections, infections: No significant differences between the two groups

”Long-term outcome of ABO-incompatible living donor kidney transplantation based on antigen-specific desensitization.”
J. Wilpert et al, Nephrol Dial Transplant 2010

 

Exempel på kliniska erfarenheter av Glycosorb® ABO

Fler än 6 000 patienter i fler än 25 länder har genomgått blodgruppsinkompatibla transplantationer med hjälp av Glycosorb® ABO. De kliniska erfarenheterna visar att resultaten från transplantationerna har varit utmärkta också över en längre uppföljningstid och att de är likvärdiga med resultaten från blodgruppskompatibla transplantationer.

Område Kommentar
Specifik borttagning av blodgruppsantikroppar
 • Glycosorb® ABO binder specifikt blodgruppsantikroppar och eliminerar därmed specifikt dessa antikroppar¹
 • Påverkar inte andra antikroppar, koagulationsfaktorer eller andra komponenter i blodet²
Hög säkerhet
 • Inget behov av ersättningsvätskor (blodplasma eller kemikalielösningar)
 • Specifik behandling, liten påverkan på patientens totala antikroppsnivåer, koagulationsproteiner och andra plasmaproteiner, även vid behandling av flera plasmavolymer
 • Minskar risk för infektioner, blödningar och andra sidoeffekter jämfört med alternativa ospecifika metoder
Effektiv behandling
 • Har upprepat visats effektivt sänka nivåerna av blodgruppsantikroppar (anti-A/B antikroppstiter, RBC)
 • Exempelvis har man upprepat visat sänkningar av titern från titer 1:256 till 1:8 efter en behandling
 • anti-A/B antikroppstitern (RBC) har upprepat visats vara 1:0 eller 1:1 i plasma direkt efter kolonnen, även vid höga nivåer (anti-A/B titer ≥1:256) före kolonnen
Kontinuerlig förbättring av produkt
 • Glycosorb® ABO är idag en beprövad medicinteknisk produkt
 • Produkten är avsevärt effektivare idag än när den introducerades, vilket möjliggör färre behandlingar per patient
Blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande givare
 • Rapporterade långtidsresultat (njurfunktion, njuröverlevnad och patientöverlevnad) likvärdiga med blodgruppskompatibla njurtransplantationer (levande givare)
 • Samma rejektionsrisk som för blodgruppskompatibla njurtransplantationer (levande givare)
 • Transplantation av både vuxna och barn uppvisar fördelaktiga resultat.
Blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, och lungtransplantationer
 • Glycosorb® ABO har använts för att effektivt sänka nivåerna av anti-A/B antikroppar vid akuta fall då nivåerna av anti-A/B antikroppar dramatiskt stigit efter transplantation och därmed hindrat akut avstötning.
 • Blodgruppsinkompatibla levertransplantationer från avlidna givare med hjälp av Glycosorb® ABO har blivit en standard på en del centra
Stamcellstransplantationer
 • Glycosorb® ABO har använts framgångsrikt vid blodgruppsinkompatibla stamcellstransplantationer
 • Förhindrar exempelvis hemolys och anemi samt undviker multipla transfusioner

¹ Noteras bör att Glycosorb® ABO reducerar anti-A/B antikroppar tillhörande de olika subklasserna av IgG (IgG1, IgG2, IgG3 samt IgG4) och även tillhörande IgM. Däremot påverkas inte i någon signifikant utsträckning totala mängden antikroppar eftersom anti-A/B antikroppar endast utgör en liten del av den totala mängden antikroppar. Detta har upprepat visats på många olika plasmor. Detta skiljer Glycosorb® ABO från andra kolonner som är selektiva (protein-, peptid- eller antikroppsbaserade kolonner), vilka annars normalt används för reduktion av den totala antikroppsmängden i patienten vid exempelvis autoimmuna tillstånd. Dessa senare kolonner reducerar total IgG1, total IgG2 och total IgG4, men reducerar inte total IgG3 eller total IgM i någon större utsträckning. Förutom att dessa senare kolonner således orsakar hypogammaglobulinemi hos patienten för att uppnå signifikant reducering av anti-A/B antikroppar inför (och/eller efter) transplantationen, blir resultatet att anti-A/B IgG3 och anti-A/B IgM finns kvar i patienten även efter extensiv behandling med dessa kolonner. Både anti-A/B IgG3 och anti-A/B IgM kan orsaka avstötning vid blodgruppsinkompatibel transplantation (se till exempel Takahashi. ABO-incompatible transplantation, Elsevier).

² Återanvändning av samma enhet har visats kunna ge ospecifika effekter, exempelvis allergisk reaktion.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.