Styrelse, VD och revisorer

Styrelse

Björn Larsson
Ordförande
Ledamot sedan 2023
Född: 1965

Utbildning: Mer än 30 års internationell kommersiell erfarenhet från medicinteknik och bioteknik, inom företagsledning, kapitalisering och affärsutveckling, samt ett flertal styrelseuppdrag. Tidigare erfarenhet inkluderar bland annat VD för RLS Global och Observe Medical ASA, styrelseordförande i Alzinova AB samt ledande roller i bland annat Novo Nordisk, AstraZeneca samt ABIGO Medical, Dentsply och Medtronic. Björn är för närvarande styrelseledamot i Medfield Diagnostiks och har rådgivande roller, bland annat i ReThink Capital AB, Auxesis Pharma AB och i MultiD AB. Sedan den 10 januari 2024 har Björn också åtagit sig rollen som tillförordnad VD för Medfield Diagnostics.

Aktieinnehav: innehar inga aktier.

Kurt Nilsson
Ledamot sedan 1996
Född: 1953

Bakgrund och utbildning: Grundare och tidigare VD och utvecklings- och produktchef i Glycorex Transplantation AB. Numera VD för dotterbolaget Glycoprobe. Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds universitet. Docent i bioteknik.

Aktieinnehav inklusive närståendeinnehav: 3 268 000 A-aktier och 3 959 051 B-aktier.

Joakim Jagorstrand
Ledamot sedan 2023
Född: 1969

Utbildning: Civilekonomexamen, Linné universitetet 1994, Master of Business Administration (MBA), Lunds universitet 2005
Bakgrund: Mer än tjugo års internationell erfarenhet av arbete inom medicinteknik, läkemedel och diagnostik. Huvudsaklig erfarenhet inom marknad, försäljning, företagsledning, strategi och förändringsprocesser från bl.a. Pharmacia/Pfizer, GlaxoSmithkline, Ferring, Gambro och Roche. Ordförande i Digital Alfa Group AG, Schweiz (pågående)

Aktieinnehav: innehar inga aktier.

Fredrik Johansson
Ledamot sedan 2023
Född: 1988

Utbildning och bakgrund: Medicine doktor vid Lunds universitet, aktiv forskare och bitr. universitetslektor på medicinska fakulteten. Författare av vetenskapliga publikationer och läroböcker. Erfarenhet av flera förtroendeuppdrag i nationella och internationella medicinska organisationer. Bedrivit investeringar privat och genom förvaltning specifikt inom biotech- och medtechsektorn i över 10 år.

Aktieinnehav: Privat och genom bolag: 37 500

tf VD

Johan Nilsson
Född 1985
Utbildad civilekonom vid det internationella ekonomprogrammet inom Lunds Universitet. Har arbetat i olika funktioner inom Glycorex Transplantation AB sedan 2010, var bl a VD för bolaget 2013-2020 och nu senast som Head of Sales & Produktspecialist.

Revisorer

Martin Henriksson
Ordinarie revisor sedan 2022
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Stefan Svensson
Revisorssuppleant sedan 2017
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.