Marknad

Glycorex har varit aktivt på den globala transplantationsmarknaden sedan den första njurtransplantationen genomfördes med hjälp av bolagets unika produkt Glycosorb® ABO år 2001. Sedan dess har denna teknologi, som möjliggör transplantationer över blodgruppsbarriären, används vid fler än 6 000 operationer

Njursjukdomar är ett globalt problem med mer än 850 miljoner människor som har någon form av kronisk njursjukdom. Detta är cirka dubbelt så många som lider av diabetes vilket gör det till en av de vanligaste sjukdomarna. År 2040 väntas njursjukdomar vara den 5:e vanligaste dödsorsaken.

Behovet av njurterapi, antingen dialys eller transplantation, är därför mycket stort och växande. 2030 förväntas 14,5 miljoner människor ha behov av dialys eller transplantation, men bara 5,4 miljoner beräknas kunna få någon av terapier. Glycorex roll på marknaden för njurtransplantationer är att genom sin teknologi för blodgruppstransplantationer göra fler organ tillgängliga för transplantationer.

Utöver njurtransplantationerna används bolagets produkter även vid transplantation av stamceller, hjärta, lunga och lever.

Betydande drivkrafter för tillväxt

Glycorex ser betydande tillväxtmöjligheter under kommande år. Behovet av njurtransplantationer förväntas växa kraftigt fram till 2030 i takt med att antalet patienter med kroniska njursjukdomar ökar.

Det finns också starka hälsoekonomiska skäl att öka antalet njurtransplantationer. Kontinuerlig dialysbehandling, som är alternativet till transplantation, är över tid förenad med mycket stora kostnader. De potentiella besparingarna med transplantationer är betydande, samtidigt som en transplantation har mycket stora positiva effekter för patienternas livskvalitet. Argumentet för transplantation är därmed mycket starkt och Glycorex kan bidra till att öka det totala antalet tillgängliga organ.

Sedan 2020 är Glycorex också aktivt på marknaden för universell blodplasma och utvecklar för närvarande även en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (RA). Båda dessa produkter förväntas lämna positiva bidrag till företagets utveckling under kommande år.

 

Den globala transplantationsmarknaden

Transplantation av organ är en väl beprövad behandlingsmetod. Det finns uppskattningsvis 300 transplantationskliniker i Europa och drygt 250 i USA. I Europa, vilket för närvarande är Glycorex största marknad använde närmare 60 transplantationskliniker Glycosorb® ABO under 2020. För vissa patientkategorier är en transplantation den enda möjligheten att överleva och för de flesta innebär en transplantation ett bättre och friskare liv, samtidigt som det för samhället är en betydligt mer kostnadseffektiv behandling jämfört med alternativa behandlingar.

Globalt genomfördes mer än 150 000 organtransplantationer under 2019 enligt GODT (Global Observatory on Donation and Transplantation). Detta motsvarar en ökningstakt på cirka 4 procent, vilket ska jämföras med en ökningstakt för dialyspopulationen på 6-8 procent. Transplantationer från levande givare vid njur- och levertransplantationer utgör en något mindre andel av det totala antalet transplantationer, men ger betydligt bättre resultat för den transplanterade då organet tas från en helt frisk person och transplantationen kan ske vid önskad tidpunkt och under optimala förhållanden.

Antalet patienter som väntar på transplantation har fördubblats de senaste tio åren och förväntas fortsätta öka i samma takt. Väntetiderna för njurtransplantationer uppgår till flera år i de flesta länder, med betydande skillnader i väntetid mellan olika blodgrupper.

 

Glycorex möjliggör fler transplantationer

Genom att möjliggöra transplantationer mellan givare och mottagare från olika blodgrupper minskar väntetiderna då fler transplantationer blir möjliga mellan familjemedlemmar. Bolaget bedömer att potentialen bara för blodgrupps inkompatibla njurtransplantationer från levande givare är minst 10 000 transplantationer globalt om året. Detta förutsätter att transplantationsverksamheten tilldelas ökade resurser. Det finns således en god potential att öka antalet transplantationer med hjälp av Glycosorb® ABO förutsatt att transplantationsverksamheten tilldelas mer resurser.

Gemensamt för de flesta marknader där Glycorex inte är närvarande är att transplantationer från levande givare nästan uteslutande sker mellan kompatibla blodgrupper. Här finns med andra ord en stor potential att öka antalet möjliga transplantationer och därmed öka försäljningen av Glycosorb® ABO på ett betydande sätt.

 

Njurtransplantationer

För patienter med kronisk njursvikt är transplantation den föredragna behandlingen. Dialys fungerar som är en livsuppehållande metod, men kräver flera behandlingar per vecka livet ut om patienten inte transplanteras. En transplantation resulterar i högre livskvalitet, längre patientöverlevnad samt stora besparingar för samhället.

Globalt utförs årligen knappt 100 000 njurtransplantationer, både från levande och avlidna givare. Njurtransplantationer från levande givare utgör en något mindre andel av det totala antalet transplantationer, men ger betydligt bättre resultat. Tack vare Glycosorb® ABO har denna typ av transplantation kunnat ökas i flera länder och på några av våra marknader med över 20 procent.

Glycorex värderar den globala marknadspotentialen för blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande givare till 420-630 miljoner kronor per år.

 

Stamcellstransplantationer

Varje år utförs mer 90 000 stamcellstransplantationer globalt och av dessa är cirka 45 procent allogena, dvs att stamcellerna kommer från en annan person. Av dessa har ca 20 procent en blodgruppsinkompabilitet som kan ge upphov till allvarliga komplikationer och därmed öka risken för sjuklighet och dödlighet i den tidiga fasen efter transplantationen. Därför är det en fördel att använda Glycosorb® ABO som är utvecklad att specifikt plocka bort anti-A/B antikroppar utan någon påverkan på immunförsvaret. Resultaten av Glycosorb® ABO vid stamcellstransplantationer är goda, men erfarenheten är hittills begränsad. Om långtidsresultaten visar sig vara i samma klass som vid blodgruppsinkompatibla organtransplantationer kan potentialen för denna produktapplikation vara mycket stor.

 

Levertransplantationer

Vid akut leversvikt är snabb tillgång till en kompatibel lever livsavgörande. Med Glycosorb® ABO ökar möjligheten till transplantation för dessa patienter. Drygt 35 000 levertransplantationer utförs årligen globalt och antalet kan öka om fler transplantationer utförs över blodgruppsgränserna. Idag används Glycosorb® ABO främst i akuta fall, men Glycorex har ambitionen att bredda användningen av Glycosorb® ABO till att även omfatta blodgruppsinkompatibla transplantationer i icke-akuta fall.

 

Övriga transplantationer

Transplantationer sker även av hjärta, lunga och bukspottskörtel, men dessa transplantationer utgör betydligt mindre marknader. Idag genomförs relativt få blodgruppsinkompatibla transplantationer av denna typ. Glycosorb® ABO har dock hittills använts vid ett mindre antal transplantationer av hjärta och lunga och med goda resultat. Den simultana behandlingen med hjärt-lungmaskin och Glycosorb® ABO underlättar användning av Glycosorb® ABO vid transplantation av hjärta respektive lunga.

 

Marknaden för universell blodplasma

Glycorex nya produkt för framtagande av universell blodplasma bygger på samma teknologi som Glycosorb® ABO för transplantationer, men riktar in sig till ett annat kundsegment: transfusionskliniker och blodcentraler.

Vid blodtransfusioner är det viktigt med kompabilitet avseende blodgrupperna. Transfusion av blodplasma som är ABO-inkompatibel kan leda till allvarliga och dödliga reaktioner. AB-blodplasma innehåller inte anti-A eller anti-B antikroppar. AB-plasman används därför ofta i akuta fall där patientens blodgrupp är okänd eller när det råder brist på plasma av mottagarens blodtyp.

AB-plasma utgör emellertid endast cirka 5 procent av tillgänglig blodplasma och därmed är utbudet av kompatibel plasma mycket begränsat. Dessutom innehåller AB-plasma lösliga AB-antigen, vilka kan reagera med blodgruppsspecifika antikroppar och ge upphov till sidoeffekter. Det finns därför ett stort behov av en universell plasma som löser dessa problem.

Glycorex erbjuder tranfusionskliniker och blodbanker en mycket smidig och enkel lösning att själva framställa universell blodplasma. Processen kräver inte några investeringar i form av extra utrustning och genom att använda UBP-produkten kan blodbanken och kliniken säkerställa att man hela tiden har ett adekvat tillgång på blodplasma.

Marknaden för blodgivarplasma är stor och UBP-produkten är en högvolymprodukt till skillnad från Glycosorb® ABO för transplantationer, vilken har mer karaktär av specialprodukt.

 

Marknaden för behandling av Reumatoid Artrit

Glycorex har en unik teknologiplattform inom extrakorporal blodbehandling som även lämpar sig väl för att för att effektivt eliminera de specifika antikroppar, autoantikroppar, som bildas av patienter med autoimmuna sjukdomar. Inom detta område är prioriteten reumatoid artrit (RA).

Den potentiella marknaden är mycket stor och enbart inom EU finns det fem miljoner patienter som lider av RA. Nuvarande medicinska behandlingar syftar till att dämpa smärtan och fördröja sjukdomens förlopp. Dessvärre svarar inte upp till 10 procent av patienterna på de medicinska behandlingarna och hamnar då i en terapeutisk återvändsgränd med sämre prognos.

Biokompatibilitetsstudierna har genomförts med goda resultat vilket innebär att vi kan påbörja planeringen för genomförandet av en klinisk studie på RA-patienter. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med ett ledande europeiskt forskningsinstitut.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.