HEM / INNOVATION / MYASTENIA GRAVIS

Ny, effektiv behandling för myastenia gravis-patienter

Glycorex har utvecklat en fullskalig kolonn, som i genomförda in vitro försök effektivt eliminerar de specifika antikroppar som bildas hos patienter med myastenia gravis (MG). Målet är att denna behandlingsprodukt över tid ska kunna ersätta dagens plasmabytesbehandlingar.

En stor andel av MG-patienterna bildar antikroppar (autoantikroppar) mot proteiner på sina muskelceller. Därmed störs nervsignalen till muskeln med nedsatt muskelfunktion som följd. Mer än 50 000 personer i Europa uppskattas lida av denna sjukdom. Det finns ingen botande behandling, men en del patienter kan bli mer eller mindre symptomfria. Behandling ges med immunsuppressiva läkemedel eller andra läkemedel, men många patienter behandlas även med plasmabyte flera gånger per år.

Stort behov av nya behandlingsmöjligheter

Avsikten med den produkt Glycorex utvecklar är att uppnå en effektivare och mer specifik reduktion av autoantikropparna med avsevärt mindre påverkan på andra antikroppar och blodkomponenter. Därmed förväntas en effektivare och säkrare behandling än vad som kan uppnås med andra terapier.

 

Marknadspotential

Enbart i Europa uppskattas drygt 3 000 patienter behandlas med upprepade plasmabyten. Detta innebär att enbart produkten för behandling av myastenia gravis har minst samma potential som Glycosorb® ABO.

 

Projektstatus

Bolaget har tagit fram en fullskalig kolonn, som har visats effektivt eliminera autoantikroppar i blodplasma från MG-patienter i de in vitro-försök som genomförts. Ingen påverkan på andra antikroppar eller övriga blodkomponenter har påvisats. Detta projekt har sedan hösten 2019 inte prioriterats med anledning av bolagets fokus på reumatoid artrit.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.