HEM / PRODUKTER / GLYCOSORB® UBP

Glycosorb® UBP är utvecklad för att kunna säkerställa tillgången till universell blodplasma – ett av vårdens viktigaste verktyg

Blodgivarplasma är ett av de viktigaste verktygen vården har till sitt förfogande för att behandla patienter. Plasman används inte bara vid transfusioner i samband med operationer, transplantationer och svåra trauma utan även för att producera andra blodprodukter, proteiner och immunoglobuliner. Idag måste sjukhusen hantera blodplasma från samtliga blodgrupper, vilket innebär en omfattande logistik. Det finns dessutom en konstant risk att det ska uppstå bristsituationer där plasma för en eller flera blodgrupper saknas eller finns i alltför begränsad omfattning. Behovet av kontinuerlig och säker tillgång till universell blodplasma som kan ges till alla patienter oavsett blodgrupp är därmed mycket stort.

Under 2020 lanserade Glycorex produkten Glycosorb® UBP för behandling av blodgivarblod som innebär att blodplasma som produceras vid blodgivarcentraler kan omvandlas till så kallad universell blodplasma som kan ges till alla patienter oavsett deras blodgrupp. Med Glycosorb® UBP finns det en stor potential för betydande förbättringarna i logistik, säkerhet och tillgänglighet.  

Stor global marknad för Glycosorb® UBP

Glycosorb® UBP är en högvolymprodukt. Uppskattningar visar att det årligen produceras cirka 30 miljoner enheter blodplasma globalt. Enbart i EU uppgår efterfrågan på universell blodplasma till cirka en miljon enheter varje år. Prissättningen på den tyska marknaden för plasma är idag cirka 1200 kronor per enhet, vilket applicerat på marknaden i EU motsvarar en marknadsstorlek om mer än en miljard kronor årligen.

 

Begränsad tillgång till AB-plasma

AB-plasma används idag som universell plasma för alla blodgrupper, eftersom den inte innehåller anti-A eller anti-B antikroppar. AB-plasman används ofta i akuta fall där patientens blodgrupp är okänd eller när det finns en brist på plasma av mottagarens blodtyp. Nackdelen är att AB-plasma endast utgör cirka 5 procent av tillgänglig blodplasma, vilket innebär att tillgången till kompatibel plasma kan vara mycket begränsad. Dessutom innehåller AB-plasma lösliga AB-antigen, vilka kan reagera med blodgruppsspecifika antikroppar och ge upphov till sidoeffekter.

 

Positiva kliniska resultat med Glycosorb® UBP

Vid konferensen ”The 40th American Society for Apheresis (ASFA)” i Portland, USA, som hölls i maj 2019 presenterades resultaten från den kliniska studie som genomförts vid St. Anna Kinderspital UKKJ i Österrike. Resultaten visar att Glycosorb® UBP, precis som avsett, sänker nivån av blodgruppsantikroppar till icke-detekterbara nivåer. Resultaten visar också att viktiga blodkomponenter som koagulationsproteiner och komplementfaktorer inte påverkades signifikant. Man ser även en användningspotential för Glycosorb® UBP inom blodgruppsinkompatibla benmärgstransplantationer.

 

Glycosorb® UBP bidrar till vården av patienter med covid-19

Ett sätt att förbättra den medicinska prognosen för patienter med covid-19 kan vara att använda så kallad konvalescentplasma, dvs blodplasma från personer som tillfrisknat från covid-19. Denna plasma innehåller antikroppar mot det aktuella coronaviruset och kan således potentiellt hjälpa den insjuknades immunförsvar att snabbare bekämpa sjukdomen. Glycorex levererade under våren 2020 Glycosorb® UBP till sjukhus i Europa och i Indien för att testas i samband med konvalescentplasma.

Glycosorb® UBP kan bidra till att öka tillgängligheten på konvalescentplasma genom att ta bort blodgruppsbarriären. Dessutom kan ett potentiellt problem med immunkomplexbildning med till exempel AB-plasma (som innehåller lösliga AB-antigen) undvikas.
Konvalescentplasma är även av intresse vid behandling av andra virussjukdomar.

 

Användning

Framtagningen av universell blodplasma sker genom att givarens blodplasma behandlas med UBP-produkten som selektivt avlägsnar de blodgruppsspecifika antikropparna. Universell blodplasma utgör en stor fördel vid de tillfällen då en patient är i behov av stora mängder blodplasma till följd av exempelvis trafikolyckor.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.