Glycosorb® ABO för transplantationer från levande givare

Fler transplantationer innebär högre livskvalitet för patienterna och lägre kostnader för samhället

Njursjukdomar utgör ett stort globalt och växande problem. Enbart i USA finns det 37 miljoner människor med kroniska problem med njurarna och 500 000 personer behöver dialys tre gånger i veckan. Situationen är likartad i de flesta av världens länder. En kontinuerlig dialysbehandling är förenad med olika medicinska risker och inte minst betydande negativa sociala och psykologiska effekter som kommer sig av att patienten är beroende av dialys flera gånger i veckan. Samtidigt innebär en kontinuerlig dialys stora kostnader för sjukvårdssystemen världen över.

 

Njurtransplantationer ger dramatiskt förbättrad livskvalitet

Eftersom Glycosorb® ABO möjliggör transplantation över blodgruppsbarriären kan fler patienter få en ny njure och därmed förkorta de allmänna väntetiderna. Kortare väntetider är viktiga ur medicinsk synvinkel eftersom resultatet av en njurtransplantation förbättras ju kortare tid patienten har behandlats med dialys före transplantationen. En transplantation innebär i allmänhet en längre förväntad livslängd och en betydande förbättring av patientens livskvalitet genom att man slipper kontinuerlig, livslång dialysbehandling. Patienterna kan ofta återgå till arbetet och ett i stort sett normalt liv efter transplantationen. I allmänhet ger njurtransplantation från närstående levande donatorer ett klart bättre resultat än transplantation från avlidna donatorer.

 

Dokumenterade hälsoekonomiska effekter

Sedan den första transplantationen 2001 har närmare 6 000 transplantationer genomförts med Glycorex teknologi och de medicinska resultaten har presenterats i över 60 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Glycorex teknologi innebär inte bara att liv kan räddas och patienters livskvalitet förbättras, den har också mycket positiva hälsoekonomiska effekter. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år. Detta innebär att de njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb® ABO-behandlingar, kan uppskattas spara över 900 000 dialysbehandlingar per år. Med en dialyspopulation som idag beräknas uppgå till över två miljoner i världen och som bedöms öka till över fem miljoner till 2030, finns det stort behov av fler transplantationer också ur en hälsoekonomisk synvinkel.

 

Klinisk erfarenhet från fler än 6 000 transplantationer med Glycosorb® ABO visar utmärkta långtidsresultat

Fler än 6 000 patienter i fler än 25 länder har genomgått blodgruppsinkompatibla transplantationer med hjälp av Glycosorb® ABO. De kliniska erfarenheterna visar att resultaten från transplantationerna har varit utmärkta också över en längre uppföljningstid och att de är likvärdiga med resultaten från blodgruppskompatibla transplantationer.

 

Glycosorb® ABO är en säker behandling med få biverkningar

En unik fördel med Glycosorb® ABO är att den i mycket begränsad utsträckning påverkar andra antikroppar eller blodproteiner i blodet. Detta gör Glycosorb® ABO till en unik produkt på den medicintekniska marknaden och innebär att eventuella biverkningar är få och lindriga. Studier visar att så väl korttids- som långtidsresultaten är utmärkta.

 

Levertransplantationer med Glycosorb® ABO

Vid levertransplantation kan man transplantera från levande givare, vilket innebär att en mindre del av givarens lever transplanteras och sedan växer ut till en lever i full storlek. Erfarenheten visar att även patienter med höga initiala nivåer av blodgruppsspecifika antikroppar framgångsrikt kan genomgå en blodgruppsinkompatibel levertransplantation från levande givare efter behandling med Glycosorb® ABO tack vare att de blodgruppsspecifika antikropparna reduceras till en mycket låg nivå på ett patientsäkert sätt.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.