HEM / PRODUKTER / GLYCOSORB® ABO

Glycosorb® ABO

Glycosorb® ABO möjliggör högre livskvalitet, räddar liv vid akuta operationer och har positiva hälsoekonomiska effekter

Glycosorb® ABO är en medicinteknisk produkt som möjliggör organtransplantationer över blodgruppsgränserna. Behandlingsmetoden har sedan den första transplantationen 2001 visat sig vara effektiv, skonsam och säker för patienten och används på både vuxna och barn. Glycosorb® ABO används främst vid transplantation av njure men även vid transplantation av stamceller, lever, hjärta och lungor. Sedan starten har Glycosorb® ABO använts vid fler än 6 000 transplantationer med utmärkta medicinska resultat, som presenterats i över 60 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.

Genom att avlägsna blodgruppsantikroppar med Glycosorb® ABO är det möjligt att transplantera oavsett blodgrupp

Statistiskt sett är 65 procent av lämpliga givare och mottagare blodgruppskompatibla och resterande 35 procent är blodgruppsinkompatibla. Detta innebär att transplantationer från levande givare potentiellt kan öka med upp till 50 procent om denna möjlighet utnyttjas fullt ut. I Sverige och Tyskland som har den längsta erfarenheten av Glycosorb® ABO, är mer än 20 procent av alla njurtransplantationer från levande givare blodgruppsinkompatibla.

Fördelar med Glycosorb® ABO

• Specifik

Den absoluta fördelen med Glycosorb® ABO är att den inte i någon större utsträckning påverkar andra antikroppar eller blodproteiner, vilket gör den till en unik produkt på den kliniska marknaden.

• Säker behandling

Klinisk erfarenhet av mer än 6000 transplantationer som visar på säker patientbehandling med produkten och utmärkta långtidsresultat (10 år) av transplantationerna.

• Livskvalitet

Med hjälp av Glycosorb® ABO kan transplantation över blodgruppsbarriären genomföras vilket resulterar i att fler patienter kan genomgå transplantation och väntetider reduceras. Transplantation ger högre förväntad livslängd och en ökning av patientens livskvalitet då dialysbehandling undviks. Patienter kan ofta återgå till arbetslivet och ett i stort sett normalt liv efter transplantation.

• Fler njurtransplantationer

Fler njurtransplantationer från närstående levande givare kan genomföras och detta kortar väntetiden till transplantation. Det har också visat sig att man uppnår ett bättre resultat ju kortare tid patienten behandlats med dialys innan en transplantation. Generellt ger njurtransplantation från närstående levande givare ett klart bättre resultat än transplantation från avlidna givare.

• Samhällsnytta

Att transplantera en patient istället för fortsatt dialysbehandling resulterar i stora kostnadsbesparingar för sjukvården. I Sverige bedöms varje lyckad njurtransplantation i genomsnitt ge en total besparing om cirka 5 MSEK över en 10- årsperiod jämfört med dialys. I Tyskland rapporterade ett centra att de sparat 27 MSEK över 5 år från start på att använda Glycosorb® ABO jämfört med att patienterna skulle fortsatt i dialys. Besparingen ökar för varje år efter transplantation och blir högre ju fler patienter som transplanteras. Med en dialyspopulation som idag beräknas uppgå till över 2 miljoner i världen och som bedöms öka till över 5 miljoner till 2030, finns det ett stort värde och ett stort behov av fler transplantationer.

• Lever-, hjärt- och lungtransplantationer

Produkten har hittills använts nästan uteslutande för transplantationer med njure från levande givare. Transplantationer med Glycosorb® ABO med organ från avlidna givare är fortfarande relativt få. Den simultana behandlingen med hjärt-lungmaskin och Glycosorb® ABO har potential att öka användandet vid hjärt- och lungtransplantation.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.