Glycosorb® ABO 4ml reducerar förekomsten av anti-A/B antikroppar i donerad plasma och kan på så sätt möjliggöra framställning av universella blodkomponenter

Antikroppar specifika mot blodgrupp A respektive blodgrupp B (anti-A/B antikroppar) i blodkomponenter kan orsaka mer eller mindre allvarliga transfusionsreaktioner. Bolagets produktvariant av Glycosorb®, Glycosorb® ABO 4ml, för universella blodkomponenter är en unik produkt med potential att bryta ny mark inom den strikt reglerade transfusionsmarknaden.

Produkten är avsedd för specifik reduktion av anti-A/B-antikroppar i blodplasma utan att signifikant påverka andra antikroppar eller vitala blodkomponenter.

Plasma från blodgivare är en viktig komponent för vård av patienter. Plasman används vid transfusioner i samband med operationer, transplantationer och svåra trauman. Den är också en beståndsdel i flera andra blodkomponenter. Plasma används även i läkemedelsindustrin för att producera bl.a. proteiner och immunglobuliner.

Blodkomponenter som ges till patienter matchas idag avseende givares och mottagares blodgrupp för att undvika transfusionsreaktioner. Det innebär att blodbanker och sjukvård hanterar en mängd olika komponenter med omfattande logistik som följd. Det i sin tur medför risk för brist på specifika blodkomponenter, eller att patienter får blodprodukt av fel blodgrupp. Behovet av kontinuerlig och säker tillgång till blodkomponenter är en avgörande faktor för god sjukvård. Glycosorb® ABO kan genom specifik reduktion av anti- A/B-antikroppar i blodplasma öka tillgången på lågtiter anti-A/B blodkomponenter, eller s.k. universella blodkomponenter, som kan transfunderas till patienter oavsett blodgrupp.

Transfusion av blodkomponenter såsom exempelvis plasma, trombocyter (blodplättar) och helblod är en viktig, livräddande behandling inom sjukvården.

Begränsad tillgång till AB-plasma

AB-plasma används idag som universell plasma för alla blodgrupper eftersom den inte innehåller anti-A eller anti-B antikroppar. AB-plasman används ofta i akuta fall där patientens blodgrupp är okänd, eller när det finns en brist på plasma av mottagarens blodtyp. Detta innebär att behovet av AB-plasma ofta är stort. Men då AB-plasma endast utgör cirka 4–5 procent av tillgänglig blodplasma, innebär det att tillgången är begränsad. Detta gör att man speciellt i traumasituationer kan tvingas ge icke kompatibel plasma vilket man vet ökar komplikationer och leder till ökad risk för dödlighet. Dessutom innehåller AB-plasma lösliga AB-antigen, vilka kan reagera med blodgruppsspecifika antikroppar och ge upphov till sidoeffekter.

 

Positiva resultat

Definitionerna av vad som anses vara universella blodkomponenter definieras främst genom s.k. titermätning av koncentrationen blodgruppsantikroppar i plasman. Allmänt känt är att ju lägre koncentrationen/titern är, desto lägre risk för transfusionsrelaterade biverkningar.

Utmärkta resultat har presenterats vid ett flertal kongresser i Europa och USA [1, 2, 3, 4, 5, 6] som visar att produkten har en mycket god effekt på reduktionen av anti-A/B antikroppar i plasma. Ofta är uppmätta titrar efter användningen av Glycosorb® ABO långt under de gränser som blodbankerna för närvarande använder.

Resultaten visar också att produkten inte har någon signifikant påverkan på andra antikroppar eller andra blodkomponenter, som koagulationsfaktorer, komplementfaktorer och proteiner.

 

Användning

Blodplasmapåsen kopplas sterilt till Glycosorb® ABO varefter plasman med hjälp av gravitation passerar produkten, som specifikt reducerar de blodgruppsspecifika antikropparna. Produkten varken tillför eller borttar någon ytterligare substans och resultatet är en plasma med låg titer av blodgruppsantikroppar.

Andra applikationer

Förutom den uppenbara användningen för plasma och konvalescentplasma [7] finns ett flertal andra möjliga tillämpningar. Då plasma finns i bl.a. trombocytkoncentrat och helblod, finns samma problematik med blodgruppsinkompatibilitet för dessa produkter. Även här har invitrostudier visat att Glycosorb® ABO har här visar samma goda effekt på reduktion av blodgruppsantikropparna i blodplasman. Vår produkt möjliggör därmed preparation av universella (lågtiter) trombocytkoncentrat och helblod av blodgrupp O.
Andra potentiella applikationer är bland annat reduktion av anti-A/B-antikropparna vid preparation av till exempel kryoprecipitat, stamceller för blodgruppsinkompatibla benmärgstransplantationer, allogena ögondroppar etc.

[1] Weidner et al. Isoagglutininadsorbtion by Anti-A/Anti-B Mini-columns.
[2] Brosig et al. Glycosorb® UBP system for manufacturing universal plasma: are there any limits? Abstract. P30. Transfusion Medicin and Hemotherapy 2021;48(suppl 1)
[3] Brosig et al. Coagulation factor activity in 4 °C stored universal plasma manu- factured with UBP Glycosorb® columns. DGTI 2022. Abstract PS-1-18.
[4] Gupta et al. Reduction of Anti-A and Anti-B Isoagglutinin Titers of Group O Whole Blood Units with the Glycosorb® ABO Column. Abstract. (SABM) 2021. (AABB) 2021.
[5] Gupta et al. Reduction of anti-A and anti-B isoagglutinin titers of group O whole blood units employing an ABO antibody immune adsorption column Transfusion and Apheresis Science 62(2023)103686.1473-0502/© 2023 Elsevier Ltd.
[6] Robbins et al, Reduction of Anti-A and Anti-B Isoagglutinin Titers of Group O Platelet Units with an ABO Antibody Immune Adsorption Column.
2023. Abstract. P-CB.22, Transfusion 160A.
[7] Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolagets UBP-produkt har bidragit till att rädda liv i samband med behandling av akut sjuka covid-19 patienter
[8] Glycorex Transplantation AB: Ingår avtal med Bio-Rad Laboratories, Inc.

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sverige

Telefon: +46 46 286 52 30  | Telefax: +46 46-286 52 39
E-post: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2022 Glycorex Transplantation Aktiebolag (Publ). Bolagets styrelse har sitt säte i Lund. Alla rättigheter förbehålls.