Glycorex Transplantation (GTAB B): Bolagets UBP-produkt levererad till europeiskt sjukhus

Ett sätt att förbättra situationen för Coronapatienter kan potentiellt vara att använda så kallad konvalescentplasma, dvs blodplasma från tillfrisknade personer. Denna plasma innehåller antikroppar mot det aktuella viruset och kan således potentiellt hjälpa den insjuknades immunförsvar att bekämpa sjukdomen. De levererade produkterna är en del av ett projekt inom detta område.

Bolagets produkt kan bidra till att öka tillgängligheten på blodplasma, däribland konvalescentplasma, genom att ta bort blodgruppsbarriären. Dessutom kan potentiellt problem med immunkomplexbildning med till exempel AB-plasma (som innehåller lösliga AB-antigen) undvikas.

Angående CE-märkningen, har Bolaget fått några kompletterande frågor av mild karaktär, som skall vara besvarade inom en månad. Därefter siktar vi på att CE-märka produkten.

Kort om bolaget

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller.

Produkten har hittills använts vid fler än 4 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.

Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 4 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 600 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien. Bolaget utvecklar även medicintekniska produkter för framtagning av universell blodplasma och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt Reumatoid artrit och Myasthenia gravis, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget håller även på att utveckla produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Ett samarbete har även inletts med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Kontakt:

Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonen ovans försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 14:40