Press releases

Delårsrapport kvartal 2, 2021 (GTAB B)

Wed, Aug 25 2021, 6:00 GMT+0200 | Interim report | Regulatory release

April – juni 2021 (jämfört med motsvarande period föregående år)

 • Nettoomsättning: 8,0 miljoner kronor (3,3).
 • Rörelseresultat: -2,2 miljoner kronor (-6,4).
 • Periodens resultat: -2,3 miljoner kronor (-6,8).
 • Resultat per aktie: -0,03 kronor (-0,09), inga utspädningseffekter.
   
 • Statligt omställningsstöd på 0,85 miljoner kronor erhållet.
 • Positiv trend och god försäljningstillväxt på majoriteten av bolagets marknader bland annat med rekordförsäljning till Spanien och 74 procentig försäljningstillväxt på bolagets största marknad Tyskland.
 • Publikation i The Journal of Heart and Lung Transplantation visar på betydande fördelar av att använda Glycosorb® ABO intraoperativt för blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer på barn.
 • Goda resultat med bolagets UBP-produkt presenterades på den spanska blod- och transfusionskongressen för 2021, SETS.
   
 • Stark avslutning av kvartalet och positiva signaler från marknaden inger optimism.
Andra kvartalet 6 månader Helår
Belopp TSEK apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 7 954 3 267 12 877 10 941 27 000
Förändring av lager av färdiga varor -222 -786 -381 -1 038 -81
Aktiverat arbete för egen räkning 225 216 416 818 1 640
Övriga rörelseintäkter 928 316 1 031 445 1 654
Summa 8 885 3 013 13 943 11 166 30 213
   
Rörelsekostnader    
Råvaror och förnödenheter -772 -803 -1199 -1 769 -3 929
Övriga externa kostnader -2 564 -2 111 -4 931 -4 076 -9 284
Personalkostnader -5 582 -4 335 -10 955 -8 122 -16 419
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 116 -1 983 -4 230 -3 241 -7 830
Övriga rörelsekostnader -60 -219 -124 -219 -475
Rörelseresultat -2 209 -6 438 -7 496 -6 261 -7 724
Finansnetto -124 -321 -209 -165 -326
Resultat före skatt -2 333 -6 759 -7 705 -6 426 -8 050
Skatt på årets resultat 29 - 55 - 10
Periodens resultat -2 304 -6 759 -7 650 -6 426 -8 040
   
Resultat per aktie,SEK -0,03 -0,09 -0,1 -0,09 -0,11
 

VD-kommentar

Försäljningsökning på 143 % och kraftigt förbättrat resultat

Efter en svag inledning på året har utvecklingen under andra kvartalet varit positiv med stigande efterfrågan på många marknader. Vi levererar ett starkt andra kvartal med en nettoomsättning på 8,0 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 143 % jämfört med 2020. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt mot föregående år och uppgick till -2,2 MSEK (-6,4). Under årets första halvår kan vi nu uppvisa en positiv omsättningstillväxt på totalt 18 %.

Försäljnings- och marknadsutveckling

På majoriteten av våra marknader har transplantationsverksamheten under andra kvartalet 2021 kommit i gång. Försäljningsutvecklingen under kvartalet var positiv på merparten av våra marknader. Starkast försäljningsåterhämtning efter ett covid-19-tyngt andrakvartal 2020 hade vi i Tyskland, Spanien, Indien, Österrike, Schweiz och Singapore. Utvecklingen i Spanien är speciellt glädjande då vi redan per den 30 juni i år sålt 50 % fler enheter dit än under hela året 2020 och även ca 40 % fler enheter än under hela året 2019. Till vår största marknad Tyskland såg vi en 74 procentig tillväxt.

Vi fortsätter vårt arbete med att skapa förutsättningar för tillväxt på de stora marknaderna i Indien, Mexiko och Turkiet. I Indien tillkom tre nya centra under kvartalet och tio ytterligare har tillkommit efter periodens utgång. För en bred marknadspenetration i Turkiet är det viktigt att komma in i kostnadsersättningssystemet och initiativ för denna process har startats av vår partner i Turkiet. I Mexiko arrangerades under kvartalet ett webinar riktat till mexikanska läkare där Dr Guirado från Spanien berättade om sina goda erfarenheter av blodgruppsinkompatibla transplantationer med Glycosorb® ABO. Det är även glädjande att Europas största transplantationskongress, ESOT, i år hålls som en fysisk kongress där vi kommer att närvara.

UBP-produkten för framtagning av universella blodkomponenter

Som tidigare meddelats är ambitionen med bolagets prelansering av UBP-produkten att låta väl utvalda referenskunder i Europa och USA utvärdera produkten.

Med hjälp av publicerade resultat skapas en plattform för en bredare lansering. På SETS i juni 2021, Congreso Nacional de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular, presenterade ett nyckelcentrum i Madrid sina initiala resultat av UBP-produkten. Detta centrum hanterar och distribuerar cirka 250 000 bloddonationer per år, vilket gör det till ett viktigt strategiskt centrum i landet. Initialt har produkten utvärderats på covid-19 konvalescentplasma där man mätte påverkan på bland annat anti-covid-19 antikroppar, koagulationsfaktor VIII, fibrinogen och blodgrupp A- och B- antikroppsnivåer. Resultaten är bra och har banat väg för fortsatt utvärdering.

Även en större tysk blodbank avser presentera sina resultat under tidig höst. Här har man bland annat mätt eventuell påverkan i blodplasman på olika antikroppar specifika mot vanliga patogena virus efter behandling med produkten.

Ingen signifikant påverkan på andra antikroppar noterades, vilket är av betydelse för användning av produkten inom konvalescentplasma.

Härutöver har ett ledande centrum i USA utvärderat vår UBP-produkt för framtagning av universellt helblod. Massiv blödning är en av de ledande dödsorsakerna vid svåra trauman. Mycket pekar på att transfusion av helblod är mest lämpligt i dessa fall men tillgängligheten av blodgrupp 0 helblod med låga nivåer (titrar) av anti-A/B antikroppar är begränsande. Produkter/metoder för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod för användning vid massiv transfusion kan således visa sig vara av betydande kliniskt värde både i civila och militära sammanhang. Resultaten kommer att presenteras som posterpresentationer vid Society for the Advancement of Blood Management (SABM) runt 22–25 september och AABB runt den 17–19 oktober. I anslutning till dessa kommer sammanfattningar (abstracts) även att publiceras i två olika medicinska tidskrifter: “Anesthesia and Analgesia” och “Transfusion”.

Utöver behandling av plasma och helblod ser vi en framtida potential för UBP-produkten för behandling av trombocytkoncentrat. För att reducera blodgrupp A- och B-antikroppar ur trombocytkoncentrat behandlas koncentratet med centrifugering. Denna procedur är inte helt säker eftersom trombocyterna riskerar att aktiveras eller skadas. Förloppet är dessutom tidskrävande och försämrar hållbarheten för koncentratet. För att UBP-produkten potentiellt ska kunna ersätta denna metodik, kommer UBP-produkten utvärderas i en jämförande studie. Ambitionen är att denna studie ska vara genomförd under hösten. Studien kan även ligga till grund för ett godkännande av produkten för användning inom denna applikation.

Ovan, i kombination med att det pågår utvärdering av produkten på flera andra centra för framtagning av universell blodplasma, ger förutsättningar för acceptans och en bredare lansering av denna nya produkt inom transfusionsmarknaden.

Angående Reumatoid artrit (RA)-projektet har detta löpt på som planerat under första halvåret 2021 och vi planerar för en klinisk studie.

Sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt fram emot kommande kvartal.

Johan Nilsson,

tf. VD Glycorex Transplantation AB

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 2 2021 I SIN HELHET BIFOGAS

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti, 2021 kl 08:00 CET.

Kontakt

Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB.

E-mail: info@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget

Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.


Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.


Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


News in swedish

Delårsrapport kvartal 2, 2021 (GTAB B)

Wed, Aug 25 2021, 6:00 GMT+0200 | Interim report | Regulatory release

April – juni 2021 (jämfört med motsvarande period föregående år)

 • Nettoomsättning: 8,0 miljoner kronor (3,3).
 • Rörelseresultat: -2,2 miljoner kronor (-6,4).
 • Periodens resultat: -2,3 miljoner kronor (-6,8).
 • Resultat per aktie: -0,03 kronor (-0,09), inga utspädningseffekter.
   
 • Statligt omställningsstöd på 0,85 miljoner kronor erhållet.
 • Positiv trend och god försäljningstillväxt på majoriteten av bolagets marknader bland annat med rekordförsäljning till Spanien och 74 procentig försäljningstillväxt på bolagets största marknad Tyskland.
 • Publikation i The Journal of Heart and Lung Transplantation visar på betydande fördelar av att använda Glycosorb® ABO intraoperativt för blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer på barn.
 • Goda resultat med bolagets UBP-produkt presenterades på den spanska blod- och transfusionskongressen för 2021, SETS.
   
 • Stark avslutning av kvartalet och positiva signaler från marknaden inger optimism.
Andra kvartalet 6 månader Helår
Belopp TSEK apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 7 954 3 267 12 877 10 941 27 000
Förändring av lager av färdiga varor -222 -786 -381 -1 038 -81
Aktiverat arbete för egen räkning 225 216 416 818 1 640
Övriga rörelseintäkter 928 316 1 031 445 1 654
Summa 8 885 3 013 13 943 11 166 30 213
   
Rörelsekostnader    
Råvaror och förnödenheter -772 -803 -1199 -1 769 -3 929
Övriga externa kostnader -2 564 -2 111 -4 931 -4 076 -9 284
Personalkostnader -5 582 -4 335 -10 955 -8 122 -16 419
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 116 -1 983 -4 230 -3 241 -7 830
Övriga rörelsekostnader -60 -219 -124 -219 -475
Rörelseresultat -2 209 -6 438 -7 496 -6 261 -7 724
Finansnetto -124 -321 -209 -165 -326
Resultat före skatt -2 333 -6 759 -7 705 -6 426 -8 050
Skatt på årets resultat 29 - 55 - 10
Periodens resultat -2 304 -6 759 -7 650 -6 426 -8 040
   
Resultat per aktie,SEK -0,03 -0,09 -0,1 -0,09 -0,11
 

VD-kommentar

Försäljningsökning på 143 % och kraftigt förbättrat resultat

Efter en svag inledning på året har utvecklingen under andra kvartalet varit positiv med stigande efterfrågan på många marknader. Vi levererar ett starkt andra kvartal med en nettoomsättning på 8,0 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 143 % jämfört med 2020. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt mot föregående år och uppgick till -2,2 MSEK (-6,4). Under årets första halvår kan vi nu uppvisa en positiv omsättningstillväxt på totalt 18 %.

Försäljnings- och marknadsutveckling

På majoriteten av våra marknader har transplantationsverksamheten under andra kvartalet 2021 kommit i gång. Försäljningsutvecklingen under kvartalet var positiv på merparten av våra marknader. Starkast försäljningsåterhämtning efter ett covid-19-tyngt andrakvartal 2020 hade vi i Tyskland, Spanien, Indien, Österrike, Schweiz och Singapore. Utvecklingen i Spanien är speciellt glädjande då vi redan per den 30 juni i år sålt 50 % fler enheter dit än under hela året 2020 och även ca 40 % fler enheter än under hela året 2019. Till vår största marknad Tyskland såg vi en 74 procentig tillväxt.

Vi fortsätter vårt arbete med att skapa förutsättningar för tillväxt på de stora marknaderna i Indien, Mexiko och Turkiet. I Indien tillkom tre nya centra under kvartalet och tio ytterligare har tillkommit efter periodens utgång. För en bred marknadspenetration i Turkiet är det viktigt att komma in i kostnadsersättningssystemet och initiativ för denna process har startats av vår partner i Turkiet. I Mexiko arrangerades under kvartalet ett webinar riktat till mexikanska läkare där Dr Guirado från Spanien berättade om sina goda erfarenheter av blodgruppsinkompatibla transplantationer med Glycosorb® ABO. Det är även glädjande att Europas största transplantationskongress, ESOT, i år hålls som en fysisk kongress där vi kommer att närvara.

UBP-produkten för framtagning av universella blodkomponenter

Som tidigare meddelats är ambitionen med bolagets prelansering av UBP-produkten att låta väl utvalda referenskunder i Europa och USA utvärdera produkten.

Med hjälp av publicerade resultat skapas en plattform för en bredare lansering. På SETS i juni 2021, Congreso Nacional de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular, presenterade ett nyckelcentrum i Madrid sina initiala resultat av UBP-produkten. Detta centrum hanterar och distribuerar cirka 250 000 bloddonationer per år, vilket gör det till ett viktigt strategiskt centrum i landet. Initialt har produkten utvärderats på covid-19 konvalescentplasma där man mätte påverkan på bland annat anti-covid-19 antikroppar, koagulationsfaktor VIII, fibrinogen och blodgrupp A- och B- antikroppsnivåer. Resultaten är bra och har banat väg för fortsatt utvärdering.

Även en större tysk blodbank avser presentera sina resultat under tidig höst. Här har man bland annat mätt eventuell påverkan i blodplasman på olika antikroppar specifika mot vanliga patogena virus efter behandling med produkten.

Ingen signifikant påverkan på andra antikroppar noterades, vilket är av betydelse för användning av produkten inom konvalescentplasma.

Härutöver har ett ledande centrum i USA utvärderat vår UBP-produkt för framtagning av universellt helblod. Massiv blödning är en av de ledande dödsorsakerna vid svåra trauman. Mycket pekar på att transfusion av helblod är mest lämpligt i dessa fall men tillgängligheten av blodgrupp 0 helblod med låga nivåer (titrar) av anti-A/B antikroppar är begränsande. Produkter/metoder för framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod för användning vid massiv transfusion kan således visa sig vara av betydande kliniskt värde både i civila och militära sammanhang. Resultaten kommer att presenteras som posterpresentationer vid Society for the Advancement of Blood Management (SABM) runt 22–25 september och AABB runt den 17–19 oktober. I anslutning till dessa kommer sammanfattningar (abstracts) även att publiceras i två olika medicinska tidskrifter: “Anesthesia and Analgesia” och “Transfusion”.

Utöver behandling av plasma och helblod ser vi en framtida potential för UBP-produkten för behandling av trombocytkoncentrat. För att reducera blodgrupp A- och B-antikroppar ur trombocytkoncentrat behandlas koncentratet med centrifugering. Denna procedur är inte helt säker eftersom trombocyterna riskerar att aktiveras eller skadas. Förloppet är dessutom tidskrävande och försämrar hållbarheten för koncentratet. För att UBP-produkten potentiellt ska kunna ersätta denna metodik, kommer UBP-produkten utvärderas i en jämförande studie. Ambitionen är att denna studie ska vara genomförd under hösten. Studien kan även ligga till grund för ett godkännande av produkten för användning inom denna applikation.

Ovan, i kombination med att det pågår utvärdering av produkten på flera andra centra för framtagning av universell blodplasma, ger förutsättningar för acceptans och en bredare lansering av denna nya produkt inom transfusionsmarknaden.

Angående Reumatoid artrit (RA)-projektet har detta löpt på som planerat under första halvåret 2021 och vi planerar för en klinisk studie.

Sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt fram emot kommande kvartal.

Johan Nilsson,

tf. VD Glycorex Transplantation AB

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 2 2021 I SIN HELHET BIFOGAS

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti, 2021 kl 08:00 CET.

Kontakt

Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB.

E-mail: info@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

Kort om bolaget

Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.


Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.


Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.


Subscribe to our releases

Choose categories

Contact information

The subscription service is provided by Cision.se and your information will be stored on their servers. The information will only be used to send you notifications when new releases are published. No personal information will be shared with any outside parties. Read more about our Privacy Policy.

News

Fall Exhibition overview
10/9-14/9 – The Transplantation Society 2022 annual congress.
31/8-2/9 – Congress of the Scandinavia Transplantation Society.
19/9-23/9 – Canadian Society of Transplantation’s Banff-CST joint meeting.
1/10-4/10 – Association for the Advancement of Blood and Biotherapies’ annual meeting.

29/9-1/10 – Deutschen Transplantationsgesellschaft’s annual meeting

Geert Nygaard, CEO presenting Glycorex Transplantation on Aktiedagen (Aktiespararna) Day januari 31 2022.

The presentation on Youtube >>

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation on Redeye Growth Day june 2.
Presentationen >>

Download the presentationen >>

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation  BioStock Life Science Spring Summit on May 26
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Download the presentation >>

Glycorex Transplantation is a proud collaborator with The Hospital Clínic de Barcelona in Spain. It recently became the first hospital in Spain to carry out more than 1,000 living donor kidney transplants. To celebrate this milestone, a campaign called “A thousand transplants, a thousand stories” was launched to increase public awareness and encourage living donor kidney donations. https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

REDEYE GROWTH DAY
Pontus Nobréus, CEO of Glycorex Transplantation will present at the Redeye Growth Day on June 2, 2021 at 08:50 CET.
Link to live streaming: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation participates in the BioStock Life Science Spring Summit 2021. CEO Pontus Nobréus will present the company at the BioStock Life Science Spring Summit on May 26-27. For more information please visit: www.summit.biostock.se

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 52 30  | Fax: +46 46-286 52 39
E-mail: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation AB. Registered office in Lund, Sweden . All rights reserved.