Press releases

Glycorex Transplantation AB (GTAB): Delårsrapport januari-mars 2021

Wed, May 19 2021, 6:00 GMT+0200 | Interim report | Regulatory release

Januari – mars 2021 (jämfört med motsvarande period föregående år)

 • Nettoomsättning: 4,9 miljoner kronor (7,7).
 • Rörelseresultat: -5,3 miljoner kronor (0,2).
 • Periodens resultat: -5,3 miljoner kronor (0,3).
 • Resultat per aktie: -0,07 kronor (0,00), inga utspädningseffekter.
 • Covid-19 påverkade fortsatt försäljningen, dock med stor variation mellan länder.
 • Europa fortsätter att vara viktigaste regionen med god tillväxt i Spanien, Tjeckien, och Frankrike.
 • Positiv trend på vår största marknad Tyskland under senare del av kvartalet, men totalt sett påverkade covid-19 negativt med 36 procents försäljningsminskning.
 • Försäljningsåterhämtning i Indien tyder på förbättrad situation avseende transplantationer, men svårbedömt pga nuvarande covid-19 spridning.
 • Fortsatt utmanande pandemiläge i Mexiko med stor påverkan på försäljningen.
 • Stark avslutning av kvartalet och positiva signaler från marknaden inger optimism.
 • Glycosorb® ABO erhöll godkännande från hälsoministerieti Turkiet – världens 3:e största marknad för njurtransplantationer från levande givare.
 • Ny hemsida och grafisk profil lanserades – fokus på stärkt kommunikation.
Första kvartalet Helår
Belopp TSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020 jan-dec 2019
Nettoomsättning 4 923 7 674 27 000 36 105
Förändring av lager av färdiga varor -159 -252 -81 1 098
Aktiverat arbete för egen räkning 191 602 1 640 3 477
Övriga rörelseintäkter 103 272 1 654 604
Summa 5 058 8 296 30 213 41 284
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -427 -966 -3 929 -4 479
Övriga externa kostnader -2 367 -1 965 -9 284 -7 925
Personalkostnader -5 373 -3 787 -16 419 -15 803
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 114 -1 258 -7 830 -5 089
Övriga rörelsekostnader -64 -143 -475 -488
Rörelseresultat -5 287 177 -7 724 7 500
Finansnetto -85 156 -326 -624
Resultat före skatt -5 372 333 -8 050 6 876
Skatt på årets resultat 26 - 10 30
Periodens resultat -5 346 333 -8 040 6 906
Resultat per aktie,SEK -0,07 0,00 -0,11 0,10
 

Väsentliga händelser under kvartalet

UBP-produkten bidrog till att rädda liv vid behandling av akut sjuka covid-19 patienter

I januari rapporterar Lunds Universitetssjukhus att man har använt UBP-produkten för framtagning av konvalescentplasma från covid-19-patienter med positiva resultat och på detta sätt bidragit till att rädda liv.

Glycosorb® ABO godkänd i Turkiet

I februari godkändes Glycosorb® ABO för försäljning i Turkiet, som är en mycket intressant marknad för Glycorex. Under 2019 utfördes fler än 3 000 njurtransplantationer från levande givare i landet och när blodgruppsinkompatibla transplantationer inkluderas i landets kostnadsersättningssystem uppgår den fulla försäljningspotentialen för Glycosorb® ABO till minst 25 MSEK om året. Turkiet är världens tredje största marknad för njurtransplantationer från levande givare, vilket gör det särskilt positivt att bolagets partner redan är igång med såväl försäljningsaktiviteter som initiativ för att erhålla kostnadsersättning på denna viktiga marknad.

Ny hemsida och grafisk profil har lanserats

Kommunikation med Glycorex alla intressenter är mycket viktigt och därför har bolaget lanserat en ny hemsida samt även kommunikationsvägar på olika sociala medier. Målet är att ge tydlig information om företaget och dess verksamhet, allt från beskrivning av produkter, teknologi, marknadsstrategi till finansiell information. Dessutom uppdaterades den grafiska profilen för att illustrera bolagets tillväxtambitioner.

VD-kommentar

Covid-19-pandemin fortsatte att påverka vår försäljning under årets första kvartal. Återhämtningen i transplantationsverksamheten varierar kraftigt mellan olika länder vilket också avspeglas i vår försäljning. Efter ett svagt januari, har utvecklingen varit positiv med stigande efterfrågan på många marknader. Vi har under kvartalet fortsatt vår marknadsbearbetning inom blodbanks- och transfusionssegmentet med vår nya produkt för universell blodplasma (UBP). Vidare har vi arbetat intensivt med att bygga upp en helt ny kommunikationsplattform med lansering av ny hemsida och grafisk profil, vilka tydligt speglar våra fortsatta tillväxtambitioner.

Covid-19 fortsatte att påverka försäljningen under första kvartalet

Försäljningen under kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (7,7) efter fortsatt negativ påverkan från pandemin. Vi ser tecken på återhämtning inom transplantationsområdet, men med stora regionala och nationella skillnader. I Europa återhämtade sig försäljningen under februari och mars med god utveckling i bland annat Spanien och Tjeckien. Även Frankrike står för stabil tillväxt. Tyskland hade en svag utveckling för kvartalet som helhet men uppvisade stark upphämtning i februari och mars. Som tidigare rapporterats har försäljningen i Indien och Mexiko påverkats kraftigt av covid-19.
Det var därför särskilt glädjande att Indien hade en försäljningsökning om 62 procent i kvartalet. Givet den senaste tidens kraftiga spridning av covid-19 i Indien är det dock svårt att bedöma transplantationsutvecklingen i landet den närmaste tiden. Mexiko har ett fortsatt besvärligt pandemiläge och detsamma gäller för Turkiet, vilket påverkar vår försäljning negativt i dessa länder. 

Totalt minskade försäljningen med 36 procent under kvartalet till följd av pandemin. Efter utgången av kvartalet har vi fått fortsatt positiva signaler från marknaden, vilket inger optimism för framtiden. Vi gör i dagsläget bedömningen att antalet transplantationer kommer att återgå till normala nivåer när
vaccinationsprogrammen väl får effekt. Därefter får vi möjlighet att fullfölja vår planerade marknadsexpansion. Exakt när detta kommer att inträffa är naturligtvis svårt att förutspå.

Marknadsutveckling inom transplantationsområdet

Europa fortsätter att vara motorn i vår försäljning och stod för mer än 80 procent av omsättningen under det första kvartalet. Vi fortsätter vårt arbete med att skapa förutsättningar för tillväxt på de stora marknaderna i Indien, Mexiko och Turkiet som beräknas ha en årlig potential på upp till 185 MSEK för Glycosorb® ABO. Som tidigare kommunicerats har Glycosorb® ABO erhållit godkännande i Turkiet och vår distributör har startat säljaktiviteter. För en
bred marknadspenetration är det viktigt att komma in i kostnadsersättningssystemet och initiativ för denna process har startats av vår partner i Turkiet.

Den första transplantation med Glycosorb® ABO i Mexiko genomfördes 2018 och under 2020 inkluderades Glycosorb® ABO i landets kostnadsersättningssystem. Dessvärre har covid-19 haft stor inverkan på transplantationsverksamheten i landet, men i väntan på att situationen ska förbättras arbetar vår distributör kontinuerligt och målmedvetet med olika marknadsföringsaktiviteter. Nyligen arrangerades ett webinar riktat till mexikanska läkare där Dr Guirado från Spanien berättade om sina goda erfarenheter av blodgruppsinkompatibla transplantationer med Glycosorb® ABO.

USA är det land där det genomförs flest antal njurtransplantationer i världen med en marknadspotential för Glycosorb® ABO som uppskattas till 160 MSEK. Det förarbete som krävs för att starta en FDA registrering i USA, har återupptagits under 2021, efter att tidigare ha pausats på grund av covid-19.

Kommersialisering av UBP

Vår strategi att prelansera UBP-produkten i egen regi fortlöper. Ambitionen är att låta väl utvalda referenskunder i Europa och USA utvärdera UBP samt publicera resultaten för att därmed skapa en plattform för en bredare lansering av UBP-produkten. Aktivitetsnivån mot nyckelkunder har varit hög under kvartalet och resulterat i flertalet pågående utvärderingar av UBP. För att bygga upp vårt nätverk inom detta för oss nya segment har vi engagerat oss i International Society of Blood Transfusion (ISBT), som ”corporate partner”. Jag vill också nämna den pågående utvärderingen av UBP för helblod i USA, vilken fortskrider enligt plan.

Utveckling av ny produkt för behandling av reumatoid artrit (RA)

Vårt arbete med att utveckla en behandling för RA (ledgångsreumatism) fortsatte under kvartalet. Upp till 10 procent av patienterna svarar inte på dagens behandlingar och här ser vi en stor potential för Glycorex att förbättra den medicinska behandlingen. Vår ambition är att under 2021 inleda kliniska studier inom RA-projektet givet att covid-19 situationen tillåter detta. Med tanke på den stora potentialen och den medicinska nyttan har RA-projektet hög prioritet inom vårt utvecklingsarbete.

Ny kommunikationsplattform och IR-aktiviteter

Kommunikation med våra kunder, partners och aktieägare är viktigt för oss och här utgör hemsidan en central del. Under det första kvartalet har vi därför tagit fram en ny hemsida. Med den nya hemsidan tar vi ett avstamp till ökad kommunikation i allmänhet och digital kommunikation i synnerhet. Dessutom har vi lanserat en ny grafisk profil för att spegla våra ambitioner. Vi har även utökat vår närvaro på sociala medier och det finns nu möjlighet att följa oss på LinkedIn, Twitter och Facebook. Vår nya kommunikationsplattform andas framåtanda och tillförsikt, vilket är helt i linje med de möjligheter som jag ser för Glycorex. Vidare kommer vi att framöver öka våra IR-aktiviteter och närmast på tur står presentationer på Biostock Life Science Spring Summit och RedEye Growth Day i maj respektive juni.

Prioriteringar under 2021

Sammanfattningsvis kommer vi att fortsätta arbetet med att stärka våra positioner inom transplantationsområdet såväl på den viktiga Europamarknaden som på våra tillväxtmarknader Indien, Mexiko och Turkiet. Ett annat prioriterat område inom detta segment är registreringsarbetet i USA. Kommersialiseringsarbetet för UBP kommer att fortgå i oförminskad takt med ambitionen att UBP under året ska komma att ingå i flera vetenskapliga publikationer. På utvecklingssidan prioriterar vi RA-projektet och vår målsättning är att under 2021 påbörja kliniska studier som vid positivt utfall kommer att ligga till grund för en kommande CE-märkning.

Jag ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal och våra insatser för att skapa värden för patienter, sjukvården, samhället och i slutändan våra aktieägare!

Pontus Nobréus,
VD Glycorex Transplantation AB

 

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 1 2021 I SIN HELHET BIFOGAS 


Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj kl 08:00 CET.

News in swedish

Glycorex Transplantation AB (GTAB): Delårsrapport januari-mars 2021

Wed, May 19 2021, 6:00 GMT+0200 | Interim report | Regulatory release

Januari – mars 2021 (jämfört med motsvarande period föregående år)

 • Nettoomsättning: 4,9 miljoner kronor (7,7).
 • Rörelseresultat: -5,3 miljoner kronor (0,2).
 • Periodens resultat: -5,3 miljoner kronor (0,3).
 • Resultat per aktie: -0,07 kronor (0,00), inga utspädningseffekter.
 • Covid-19 påverkade fortsatt försäljningen, dock med stor variation mellan länder.
 • Europa fortsätter att vara viktigaste regionen med god tillväxt i Spanien, Tjeckien, och Frankrike.
 • Positiv trend på vår största marknad Tyskland under senare del av kvartalet, men totalt sett påverkade covid-19 negativt med 36 procents försäljningsminskning.
 • Försäljningsåterhämtning i Indien tyder på förbättrad situation avseende transplantationer, men svårbedömt pga nuvarande covid-19 spridning.
 • Fortsatt utmanande pandemiläge i Mexiko med stor påverkan på försäljningen.
 • Stark avslutning av kvartalet och positiva signaler från marknaden inger optimism.
 • Glycosorb® ABO erhöll godkännande från hälsoministerieti Turkiet – världens 3:e största marknad för njurtransplantationer från levande givare.
 • Ny hemsida och grafisk profil lanserades – fokus på stärkt kommunikation.
Första kvartalet Helår
Belopp TSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020 jan-dec 2019
Nettoomsättning 4 923 7 674 27 000 36 105
Förändring av lager av färdiga varor -159 -252 -81 1 098
Aktiverat arbete för egen räkning 191 602 1 640 3 477
Övriga rörelseintäkter 103 272 1 654 604
Summa 5 058 8 296 30 213 41 284
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -427 -966 -3 929 -4 479
Övriga externa kostnader -2 367 -1 965 -9 284 -7 925
Personalkostnader -5 373 -3 787 -16 419 -15 803
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 114 -1 258 -7 830 -5 089
Övriga rörelsekostnader -64 -143 -475 -488
Rörelseresultat -5 287 177 -7 724 7 500
Finansnetto -85 156 -326 -624
Resultat före skatt -5 372 333 -8 050 6 876
Skatt på årets resultat 26 - 10 30
Periodens resultat -5 346 333 -8 040 6 906
Resultat per aktie,SEK -0,07 0,00 -0,11 0,10
 

Väsentliga händelser under kvartalet

UBP-produkten bidrog till att rädda liv vid behandling av akut sjuka covid-19 patienter

I januari rapporterar Lunds Universitetssjukhus att man har använt UBP-produkten för framtagning av konvalescentplasma från covid-19-patienter med positiva resultat och på detta sätt bidragit till att rädda liv.

Glycosorb® ABO godkänd i Turkiet

I februari godkändes Glycosorb® ABO för försäljning i Turkiet, som är en mycket intressant marknad för Glycorex. Under 2019 utfördes fler än 3 000 njurtransplantationer från levande givare i landet och när blodgruppsinkompatibla transplantationer inkluderas i landets kostnadsersättningssystem uppgår den fulla försäljningspotentialen för Glycosorb® ABO till minst 25 MSEK om året. Turkiet är världens tredje största marknad för njurtransplantationer från levande givare, vilket gör det särskilt positivt att bolagets partner redan är igång med såväl försäljningsaktiviteter som initiativ för att erhålla kostnadsersättning på denna viktiga marknad.

Ny hemsida och grafisk profil har lanserats

Kommunikation med Glycorex alla intressenter är mycket viktigt och därför har bolaget lanserat en ny hemsida samt även kommunikationsvägar på olika sociala medier. Målet är att ge tydlig information om företaget och dess verksamhet, allt från beskrivning av produkter, teknologi, marknadsstrategi till finansiell information. Dessutom uppdaterades den grafiska profilen för att illustrera bolagets tillväxtambitioner.

VD-kommentar

Covid-19-pandemin fortsatte att påverka vår försäljning under årets första kvartal. Återhämtningen i transplantationsverksamheten varierar kraftigt mellan olika länder vilket också avspeglas i vår försäljning. Efter ett svagt januari, har utvecklingen varit positiv med stigande efterfrågan på många marknader. Vi har under kvartalet fortsatt vår marknadsbearbetning inom blodbanks- och transfusionssegmentet med vår nya produkt för universell blodplasma (UBP). Vidare har vi arbetat intensivt med att bygga upp en helt ny kommunikationsplattform med lansering av ny hemsida och grafisk profil, vilka tydligt speglar våra fortsatta tillväxtambitioner.

Covid-19 fortsatte att påverka försäljningen under första kvartalet

Försäljningen under kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (7,7) efter fortsatt negativ påverkan från pandemin. Vi ser tecken på återhämtning inom transplantationsområdet, men med stora regionala och nationella skillnader. I Europa återhämtade sig försäljningen under februari och mars med god utveckling i bland annat Spanien och Tjeckien. Även Frankrike står för stabil tillväxt. Tyskland hade en svag utveckling för kvartalet som helhet men uppvisade stark upphämtning i februari och mars. Som tidigare rapporterats har försäljningen i Indien och Mexiko påverkats kraftigt av covid-19.
Det var därför särskilt glädjande att Indien hade en försäljningsökning om 62 procent i kvartalet. Givet den senaste tidens kraftiga spridning av covid-19 i Indien är det dock svårt att bedöma transplantationsutvecklingen i landet den närmaste tiden. Mexiko har ett fortsatt besvärligt pandemiläge och detsamma gäller för Turkiet, vilket påverkar vår försäljning negativt i dessa länder. 

Totalt minskade försäljningen med 36 procent under kvartalet till följd av pandemin. Efter utgången av kvartalet har vi fått fortsatt positiva signaler från marknaden, vilket inger optimism för framtiden. Vi gör i dagsläget bedömningen att antalet transplantationer kommer att återgå till normala nivåer när
vaccinationsprogrammen väl får effekt. Därefter får vi möjlighet att fullfölja vår planerade marknadsexpansion. Exakt när detta kommer att inträffa är naturligtvis svårt att förutspå.

Marknadsutveckling inom transplantationsområdet

Europa fortsätter att vara motorn i vår försäljning och stod för mer än 80 procent av omsättningen under det första kvartalet. Vi fortsätter vårt arbete med att skapa förutsättningar för tillväxt på de stora marknaderna i Indien, Mexiko och Turkiet som beräknas ha en årlig potential på upp till 185 MSEK för Glycosorb® ABO. Som tidigare kommunicerats har Glycosorb® ABO erhållit godkännande i Turkiet och vår distributör har startat säljaktiviteter. För en
bred marknadspenetration är det viktigt att komma in i kostnadsersättningssystemet och initiativ för denna process har startats av vår partner i Turkiet.

Den första transplantation med Glycosorb® ABO i Mexiko genomfördes 2018 och under 2020 inkluderades Glycosorb® ABO i landets kostnadsersättningssystem. Dessvärre har covid-19 haft stor inverkan på transplantationsverksamheten i landet, men i väntan på att situationen ska förbättras arbetar vår distributör kontinuerligt och målmedvetet med olika marknadsföringsaktiviteter. Nyligen arrangerades ett webinar riktat till mexikanska läkare där Dr Guirado från Spanien berättade om sina goda erfarenheter av blodgruppsinkompatibla transplantationer med Glycosorb® ABO.

USA är det land där det genomförs flest antal njurtransplantationer i världen med en marknadspotential för Glycosorb® ABO som uppskattas till 160 MSEK. Det förarbete som krävs för att starta en FDA registrering i USA, har återupptagits under 2021, efter att tidigare ha pausats på grund av covid-19.

Kommersialisering av UBP

Vår strategi att prelansera UBP-produkten i egen regi fortlöper. Ambitionen är att låta väl utvalda referenskunder i Europa och USA utvärdera UBP samt publicera resultaten för att därmed skapa en plattform för en bredare lansering av UBP-produkten. Aktivitetsnivån mot nyckelkunder har varit hög under kvartalet och resulterat i flertalet pågående utvärderingar av UBP. För att bygga upp vårt nätverk inom detta för oss nya segment har vi engagerat oss i International Society of Blood Transfusion (ISBT), som ”corporate partner”. Jag vill också nämna den pågående utvärderingen av UBP för helblod i USA, vilken fortskrider enligt plan.

Utveckling av ny produkt för behandling av reumatoid artrit (RA)

Vårt arbete med att utveckla en behandling för RA (ledgångsreumatism) fortsatte under kvartalet. Upp till 10 procent av patienterna svarar inte på dagens behandlingar och här ser vi en stor potential för Glycorex att förbättra den medicinska behandlingen. Vår ambition är att under 2021 inleda kliniska studier inom RA-projektet givet att covid-19 situationen tillåter detta. Med tanke på den stora potentialen och den medicinska nyttan har RA-projektet hög prioritet inom vårt utvecklingsarbete.

Ny kommunikationsplattform och IR-aktiviteter

Kommunikation med våra kunder, partners och aktieägare är viktigt för oss och här utgör hemsidan en central del. Under det första kvartalet har vi därför tagit fram en ny hemsida. Med den nya hemsidan tar vi ett avstamp till ökad kommunikation i allmänhet och digital kommunikation i synnerhet. Dessutom har vi lanserat en ny grafisk profil för att spegla våra ambitioner. Vi har även utökat vår närvaro på sociala medier och det finns nu möjlighet att följa oss på LinkedIn, Twitter och Facebook. Vår nya kommunikationsplattform andas framåtanda och tillförsikt, vilket är helt i linje med de möjligheter som jag ser för Glycorex. Vidare kommer vi att framöver öka våra IR-aktiviteter och närmast på tur står presentationer på Biostock Life Science Spring Summit och RedEye Growth Day i maj respektive juni.

Prioriteringar under 2021

Sammanfattningsvis kommer vi att fortsätta arbetet med att stärka våra positioner inom transplantationsområdet såväl på den viktiga Europamarknaden som på våra tillväxtmarknader Indien, Mexiko och Turkiet. Ett annat prioriterat område inom detta segment är registreringsarbetet i USA. Kommersialiseringsarbetet för UBP kommer att fortgå i oförminskad takt med ambitionen att UBP under året ska komma att ingå i flera vetenskapliga publikationer. På utvecklingssidan prioriterar vi RA-projektet och vår målsättning är att under 2021 påbörja kliniska studier som vid positivt utfall kommer att ligga till grund för en kommande CE-märkning.

Jag ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal och våra insatser för att skapa värden för patienter, sjukvården, samhället och i slutändan våra aktieägare!

Pontus Nobréus,
VD Glycorex Transplantation AB

 

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 1 2021 I SIN HELHET BIFOGAS 


Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj kl 08:00 CET.

Subscribe to our releases

Choose categories

Contact information

The subscription service is provided by Cision.se and your information will be stored on their servers. The information will only be used to send you notifications when new releases are published. No personal information will be shared with any outside parties. Read more about our Privacy Policy.

News

Fall Exhibition overview
10/9-14/9 – The Transplantation Society 2022 annual congress.
31/8-2/9 – Congress of the Scandinavia Transplantation Society.
19/9-23/9 – Canadian Society of Transplantation’s Banff-CST joint meeting.
1/10-4/10 – Association for the Advancement of Blood and Biotherapies’ annual meeting.

29/9-1/10 – Deutschen Transplantationsgesellschaft’s annual meeting

Geert Nygaard, CEO presenting Glycorex Transplantation on Aktiedagen (Aktiespararna) Day januari 31 2022.

The presentation on Youtube >>

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation on Redeye Growth Day june 2.
Presentationen >>

Download the presentationen >>

 

Pontus Nobréus, CEO presenting Glycorex Transplantation  BioStock Life Science Spring Summit on May 26
https://youtu.be/5fpTsNENiO8

Download the presentation >>

Glycorex Transplantation is a proud collaborator with The Hospital Clínic de Barcelona in Spain. It recently became the first hospital in Spain to carry out more than 1,000 living donor kidney transplants. To celebrate this milestone, a campaign called “A thousand transplants, a thousand stories” was launched to increase public awareness and encourage living donor kidney donations. https://www.clinicbarcelona.org/en/news/the-hospital-clinic-the-first-hospital-in-spain-to-carry-out-1-000-living-donor-kidney-transplants

REDEYE GROWTH DAY
Pontus Nobréus, CEO of Glycorex Transplantation will present at the Redeye Growth Day on June 2, 2021 at 08:50 CET.
Link to live streaming: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021

Glycorex Transplantation participates in the BioStock Life Science Spring Summit 2021. CEO Pontus Nobréus will present the company at the BioStock Life Science Spring Summit on May 26-27. For more information please visit: www.summit.biostock.se

Tomorrow, april 29th, Dr Guirado from Spain will discuss ABO incompatible kidney transplantations in a live Zoom seminar, arranged by our distributor in Mexcio, Ryse Médica and Sociedad Mexicana De Transplantes.

https://us02web.zoom.us/j/85789158554

Scheelevägen 27 | SE-223 63 Lund, Sweden

Phone: +46 46 286 52 30  | Fax: +46 46-286 52 39
E-mail: info@glycorex.com

Org.nr: 556519-7372

© 2021 Glycorex Transplantation AB. Registered office in Lund, Sweden . All rights reserved.