Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO och BIOb) är en globalt verksamt ledande aktör inom life science forskning och klinisk diagnostik. Deras kunder inkluderar universitet, forskningsinstitutioner, sjukhus, livsmedelssäkerhets- och miljökvalitetslaboratorier runt om i världen. Under 2022 hade bolaget 8,200 anställda och en omsättning på $ 2,8 md.
 
Under hösten 2022 inleddes en dialog mellan Glycorex och Bio-Rad för utvärdering av Glycosorb® ABO som en del i deras tillverkningsprocess för polyklonala reagens för sällsynta blodgrupper. För att producera dessa reagens används donatorplasma innehållande den specifika antikroppen. Eftersom donatorerna oftast är av blodgrupp O, A eller B, innebär detta att plasman sannolikt även kommer att innehålla anti-A/B antikroppar som kan störa. Dessa antikroppar är således oönskade och behöver adsorberas.  
 
Efter att nu ha utvärderat Glycosorb® ABO för specifik adsorption av anti-A/B antikroppar har Bio-Rad sett att deras produktion kan effektiviseras samtidigt som risken för backorders elimineras. Därför har Bio-Rad bestämt sig för att nu rutinmässigt börja använda Glycosorb® ABO för detta ändamål. 
 
Det uppskattade ordervärdet utgör för närvarande en mindre del av Glycorex totala intäkter, men är en bra verifikation för bolagets produkt.
 
För mer information vänligen kontakta:
Johan Nilsson, tf VD

Email: johan.nilsson@glycorex.com, Telefon: +46 46 286 5230

Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2023 kl. 10:31 CET.

Kort om bolaget 
Glycorex Transplantation AB (publ) är ett globalt medicintekniskt företag med huvudkontor i Sverige. Företaget har utvecklat en unik medicinteknisk teknologi (antigen-specifik immunoadsorption) för att specifikt reducera blodgrupps- och autoantikroppar i blodet. 

Bolagets fokusområden är inom transplantation, blodtransfusion samt autoimmuna sjukdomar. Bolaget har försäljning i över 25 länder där den största marknaden är Europa. Försäljning sker via egna säljkanaler samt i samarbete med distributörer på utvalda marknader. Produktutveckling och produktion sker i den egna anläggningen i Lund, Sverige. 
Företagets egenutvecklade medicintekniska produkt, Glycosorb® ABO, har sedan 2001 använts världen över för att möjliggöra fler än 6 000 blodgruppsinkompatibla transplantationer genom att specifikt reducera anti-A/B antikroppar i organmottagarens plasma. Glycosorb® ABO används främst vid blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer, men används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung- och stamcellstransplantationer. Fler än 60 vetenskapliga artiklar har publicerats i välrenommerade medicinska tidskrifter som visat utmärkta resultat, på både kort och lång sikt, vid blodgruppsinkompatibla transplantationer genomförda med Glycosorb® ABO. 

Företaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universella (låg titer) blodprodukter och produkten har visats vara effektiv för framtagning av lågtiter blodplasma, helblod och trombocytkoncentrat. 

Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). 

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM (Nordic Growth Market) Main Regulated Equity och handlas under symbolen GTAB B.